Prihlásenie

PL-Varšava: Plánovanie implementácie systémov OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV

18.9.-9.10.2009

PL-Varšava: Plánovanie implementácie systémov

2009/S 180-258275

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV

ČASŤ I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, Kontakt: Biuro Informatyki i Łączności KG PSP, bud. nr 3, pok 202, Do rúk: Tomasz Kalyta, PL-00-463 Warszawa. Tel.:  +48 225233112. E-mail: tkalyta@kgpsp.gov.pl. Fax:  +48 225233111.

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Návrhy alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).

ODDIEL II: PREDMET SÚŤAŽE NÁVRHOV/OPIS NÁVRHU

II.1) OPIS
II.1.3) Spoločný slovník obstarávania (CPV):

72224100, 72242000.

Opis:
Plánovanie implementácie systémov.
Projektové modelovanie.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.4) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.4.2) Podmienky na získanie súťažných podkladov a ďalšej dokumentácie
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k nim: 8.10.2009 - 10:00.
IV.4.3) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť:
9.10.2009 - 14:30.
IV.4.5) Jazyk (jazyky), v ktorých možno predložiť návrhy alebo podklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
Poľský.

Viac informácií: http://www.kgpsp.gov.pl/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.