Prihlásenie

D-Berlín: Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV

23.9.-5.10.2009

D-Berlín: Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby

2009/S 183-263761

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV

ČASŤ I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Robert Koch-Institut, Nordufer 20, Do rúk: Fr. Gotthardt, D-13353 Berlin. Tel.:  +49 3018754-2503. E-mail: ZV23_beschaffung@rki.de. Fax:  +49 3018754-2616.

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Návrhy alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).

ODDIEL II: PREDMET SÚŤAŽE NÁVRHOV/OPIS NÁVRHU

II.1) OPIS
II.1.3) Spoločný slovník obstarávania (CPV):

79000000.

Opis:
Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.4) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.4.2) Podmienky na získanie súťažných podkladov a ďalšej dokumentácie
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k nim: 2.10.2009 - 12:00.
IV.4.3) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť:
5.10.2009.
IV.4.5) Jazyk (jazyky), v ktorých možno predložiť návrhy alebo podklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
Estónsky.

Viac informácií: http://www.rki.de/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.