Prihlásenie

SK-Banská Bystrica: Tlačiarenské služby PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

28.9.-28.10.2009

SK-Banská Bystrica: Tlačiarenské služby

2009/S 186-267809

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Daňové riaditeľstvo SR, Nová ulica č. 13, Kontakt: Banská Bystrica, Do rúk: Ing. Viera Ďuricová, SK-975 04 Banská Bystrica. Tel.:  +421 484393258. E-mail: viera.duricova@drsr.sk. Fax:  +421 484134989.

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI:
Iný verejný obstarávateľ: Daňové riaditeľstvo SR.
Iný predmet: správa a výber daní.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: nie.

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.1) NÁZOV ZÁKAZKY PODĽA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Dodávka tlačiarenských služieb.
II.2) DRUH ZÁKAZKY A MIESTO DODANIA TOVAROV ALEBO POSKYTOVANIA SLUŽIEB:
Služby.
Kategória služieb: č. 15.
Hlavné miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb: SR.

NUTS kód: SK0 .

II.3) STRUČNÝ OPIS CHARAKTERU A MNOŽSTVA ALEBO HODNOTY TOVAROV ALEBO SLUŽIEB:

Predmetom zákazky je poskytnutie tlačiarenskej služby na výrobu špecializvaných tlačív používaných v daňovom systéme SR a preprava vyrobených daňových tlačív do miest určených verejným obstarávateľom. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 1 700 000,00 EUR.
Rozdelenie na časti: nie.
II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

79810000.

II.5) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:
II.6) NA TOTO OBSTARÁVANIE SA VZŤAHUJE DOHODA O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ (GPA):
Áno.
II.7) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Vyhradené zákazky:
Nie.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU A/ALEBO PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA:
Nie.
VI.2) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
VI.3) INFORMÁCIE O VŠEOBECNOM ZÁKONNOM RÁMCI:
VI.4) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
21.9.2009.

Viac informácií: http://www.drsr.sk/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.