Prihlásenie

SK-Bratislava: Chemické výrobky PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

29.9.-29.10.2009

SK-Bratislava: Chemické výrobky

2009/S 187-269071

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát, IČO 00397865, Šafárikovo nám. 6, Kontakt: a) Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava, b) Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, ul. Odbojárov 10, 832 32 Bratislava, Do rúk: a) JUDr. Ján Lantay ( jan.lantay@rec.uniba.sk), b) Ing. Igor Schnorrer ( schnoorer@fpharm.sk), Michal Nahálka ( michal_nahalka@foreign.gov.sk), SK-818 06 Bratislava. Tel.:  +421 259244315 / 259782892 / 250117103. E-mail: kr@rec.uniba.sk. Fax:  +421 252963836 / 250117100.

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI:
Organizácia riadená verejným právom.
Vzdelávanie.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: áno.

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.1) NÁZOV ZÁKAZKY PODĽA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Chemikálie.
II.2) DRUH ZÁKAZKY A MIESTO DODANIA TOVAROV ALEBO POSKYTOVANIA SLUŽIEB:
Tovary.
Hlavné miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikove námestie 6, 818 06 Bratislava.

NUTS kód: SK01 .

II.3) STRUČNÝ OPIS CHARAKTERU A MNOŽSTVA ALEBO HODNOTY TOVAROV ALEBO SLUŽIEB:

Komplexné zabezpečovanie chemikálií a k ním súvisiacich potrebných náležitostí ako spotrebného materiálu pre vedu, výskum a výučbu. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 3 200 000,00 EUR.
Rozdelenie na časti: nie.
II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

24000000, 24100000, 24200000, 24300000, 24400000, 24500000, 24900000, 38400000, 38900000.

II.5) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:
II.6) NA TOTO OBSTARÁVANIE SA VZŤAHUJE DOHODA O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ (GPA):
Áno.
II.7) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Vyhradené zákazky:
Nie.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU A/ALEBO PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA:
Nie.
VI.2) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Verejné obstarávanie je zabezpečované pre potreby celej Univerzity Komenského v Bratislave, vrátane jej fakúlt a súčastí.
I.1) Telefón: a) +421 259244315, b) +421 259782892 / 250117103.
VI.3) INFORMÁCIE O VŠEOBECNOM ZÁKONNOM RÁMCI:
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie

Daňové právne predpisy: www.finance.gov.sk;www.drsr.sk

Právne predpisy ochrany životného prostredia: www.lifeenv.gov.sk

Pracovnoprávne predpisy: www.employment.gov.sk.

VI.4) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
25.9.2009.

Viac informácií: http://www.uniba.sk/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.