Prihlásenie

SK-Prešov: Služby na čistenie a zametanie ulíc PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

30.9.-30.10.2009

SK-Prešov: Služby na čistenie a zametanie ulíc

2009/S 188-270819

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Mesto Prešov, Hlavná 73, Kontakt: Mestský úrad Prešov, Odd. verejnoprospešných činností, Jarková 24, Prešov, Do rúk: Mgr. Kamil Sepeši, SK-080 68 Prešov. Tel.:  +421 513100279. E-mail: kamil.sepesi@presov.sk.

Ďalšie informácie možno získať na: Tender - Konzult, s.r.o., kancelária Moyzesova 36, Kontakt: Tender - Konzult, s.r.o., kancelária Moyzesova 36, 040 01 Košice, Do rúk: Ing. Zdenka Kudláčová, SK-040 01 Košice. Tel.:  +421 908990005. E-mail: sekretariat@tenderkozult.sk. Fax:  +421 556854362.

I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI:
Regionálny alebo miestny orgán.
Iný predmet: samospráva.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: nie.

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.1) NÁZOV ZÁKAZKY PODĽA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Zabezpečenie čistenia mesta a zimnej údržby chodníkov a verejných priestranstiev v meste Prešov.
II.2) DRUH ZÁKAZKY A MIESTO DODANIA TOVAROV ALEBO POSKYTOVANIA SLUŽIEB:
Služby.
Kategória služieb: č. 16.
Hlavné miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Mesto Prešov.

NUTS kód: SK041 .

II.3) STRUČNÝ OPIS CHARAKTERU A MNOŽSTVA ALEBO HODNOTY TOVAROV ALEBO SLUŽIEB:

Čistenie mesta (strojové čistenie ciest a chodníkov, ručné čistenie chodníkov a verejných priestranstiev, výber odpadkových košov a zber kôpok).
Zimná údržba chodníkov a verejných priestranstiev (pluhovanie chodníkov bez posypu aj s posypom, ručný posyp chodníkov, ručné odstránenie ľadu, odvoz snehu). Rozdelenie na časti: nie.
II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

90610000 - FD05 - FG16 - GB01, 90620000, 90918000.

II.5) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:
II.6) NA TOTO OBSTARÁVANIE SA VZŤAHUJE DOHODA O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ (GPA):
Áno.
II.7) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Vyhradené zákazky:

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU A/ALEBO PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA:
Nie.
VI.2) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
VI.3) INFORMÁCIE O VŠEOBECNOM ZÁKONNOM RÁMCI:
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie

Daňové právne predpisy: www.finance.gov.sk; www.drsr.sk

Právne predpisy ochrany životného prostredia: www.lifeenv.gov.sk

Pracovnoprávne predpisy: www.employment.gov.sk.

VI.4) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
27.9.2009.
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.