Prihlásenie

CZ-Olomouc: Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV

7.10.-30.11.2009

CZ-Olomouc: Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov

2009/S 193-277557

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV

ČASŤ I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, Kontakt: Olomouc, Do rúk: Ivo Heger, CZ-779 11 Olomouc. Tel.:  +420 585508443. E-mail: i.heger@kr-olomoucky.cz.

Internetová adresa (adresy):

www.kr-olomoucky.cz

Ďalšie informácie možno získať na: RTS, a.s., Lazaretní 13/4038, Do rúk: Marek Slabý, CZ-615 00 Brno - Židenice. Tel.:  +420 545120262. E-mail: marek.slaby@rts.cz. Fax:  +420 545120210. 

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na: RTS, a.s., Lazaretní 13/4038, Do rúk: Lili Petkovičová, CZ-615 00 Brno - Židenice. Tel.:  +420 545120246. E-mail: lili.petkovicova@rts.cz. Fax:  +420 545120210.

Návrhy alebo žiadosti o účasť budú doručené na: RTS, a.s., Lazaretní 13/4038, Do rúk: Ing. Ludmila Horková, CZ-615 00 Brno - Židenice. Tel.:  +420 545120248. E-mail: ludmila.horkova@rts.cz. Fax:  +420 545120210.

ODDIEL II: PREDMET SÚŤAŽE NÁVRHOV/OPIS NÁVRHU

II.1) OPIS
II.1.3) Spoločný slovník obstarávania (CPV):

71242000, 72413000.

Opis:
Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov.
Návrh webových (www) sídiel.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.4) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.4.2) Podmienky na získanie súťažných podkladov a ďalšej dokumentácie
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k nim: 6.11.2009 - 00:00.
IV.4.3) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť:
18.11.2009 - 10:00.
IV.4.5) Jazyk (jazyky), v ktorých možno predložiť návrhy alebo podklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
Český.

Viac informácií: http://www.stavebnionline.cz/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.