Prihlásenie

AT-Viedeň: Elektromery PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

12.10.-12.12.2009

AT-Viedeň: Elektromery

2009/S 196-281974

OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Wienstrom GmbH, Mariannengasse 4-6, Do rúk: Frau Thi Thanh Tu NGO, A-1095 Wien. Tel.:  +43 14004-35531. E-mail: thithanhtu.ngo@wienstrom.at. Fax:  +43 14004-35539.

Ďalšie informácie týkajúce sa kvalifikačného systému možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Žiadosti o kvalifikáciu budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).

ODDIEL II: PREDMET KVALIFIKAČNÉHO SYSTÉMU

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

38554000.

Opis:
Elektromery.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.1.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených v špecifikáciách, vo výzve na predloženie ponúk alebo na rokovanie.
IV.1.2) Použije sa elektronická aukcia:
Nie.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Doba trvania kvalifikačného systému:
Časovo neobmedzené trvanie.

Viac informácií: http://wienstrom.vemap.com/?page=bekannt_pruef

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.