Prihlásenie

SK-Bratislava: Stavebné práce na jadrových elektrárňach PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

14.-27.10.2009

SK-Bratislava: Stavebné práce na jadrových elektrárňach

2009/S 198-285225

PRAVIDELNÉ INFORMATÍVNE OZNÁMENIE – VYBRANÉ ODVETVIA

Práce

Toto oznámenie je výzvou na súťaž: áno
Cieľom tohto oznámenia je skrátiť lehoty na predkladanie ponúk: nie

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 47, Kontakt: Atómové elektrárne Mochovce, Obstarávanie pre MO34, 935 39 Mochovce, Do rúk: Ing. Beata Berkešová, SK-821 09 Bratislava 2. Tel.:  +421 366378381. E-mail: berkesova.beata@emo.seas.sk. Fax:  +421 366391135.

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty (vrátane dokumentov na dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Ponuky, žiadosti o účasť alebo vyjadrenia záujmu budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).

I.2) HLAVNÁ ČINNOSŤ ALEBO ČINNOSTI OBSTARÁVATEĽA:
Elektrická energia.

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) NÁZOV ZÁKAZKY PODĽA OBSTARÁVATEĽA:
Atómová elektráreň Mochovce (Slovensko). Dostavba 3. a 4. bloku VVER 440 – A03 Zariadenie pre odber vzoriek.
II.2) DRUH ZÁKAZKY:
Práce.
II.3) SRUČNÝ OPIS ZÁKAZKY ALEBO NÁKUPU (NÁKUPOV):
Rozsah dodávky:
Rozsah dodávky tejto zákazky je zariadenie pre odber vzoriek, ktorý má pod kontrolou monitorovanie všetkých dôležitých parametrov pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku JE Mochovce. Toto zariadenie sa bude skladať najmä z nasledovných komponentov:
— systém bodového ručného vzorkovania,
— prepojenie impluzných potrubí medzi bodmi vzorkovania a miestnosťou analyzátora (vrátane systému úpravy vzoriek),
— analyzátor- kompletná sada analyzátora (elektróda a analyzačná jednotka + vyhodnocovacia jednotka+káble+všetky ostatné potrebné materiály o chladiaci systém,
— úprava miestnosti analyzátora,
— lokálny panel pre analýzy,
— projekt, dodávka a montáž systému.
II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

45251110, 38434560.

II.5) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A TRVANIE ZMLUVY:
Plánovaný dátum začatia: 10.5.2010. ukončenia: 11.7.2011.
II.6) PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZMLUVY A HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA:
II.6.1) Pôvodná predpokladaná hodnota zákazky:
II.6.2) Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
Predmet obstarávania bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa. Bližšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
II.7) Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA):
Nie.
II.8) Doplňujúce informácie:

ODDIEL IV: POSTUP A ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.1) EVIDENČNÉ ČÍSLO SPISU, KTORÉ PRIDELIL OBSTARÁVATEĽ:
09/15/004.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU A/ALEBO PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA:
Nie.
VI.2) ĎALŠIE INFORMÁCIE:
VI.3) PREDPOKLADANÁ CELKOVÁ HODNOTA ZÁKAZKY (ZÁKAZIEK) NA TOVARY ALEBO SLUŽBY:
VI.4) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
12.10.2009.

DODATOK

PRAVIDELNÉ INFORMATÍVNE OZNÁMENIE, KTORÉ JE VÝZVOU NA SÚŤAŽ ALEBO UMOŽŇUJE SKRÁTENIE LEHÔT NA PREDKLADANIE PONÚK

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1) OPIS:
II.1.1) Názov zákazky určený obstarávateľom:
Atómová elektráreň Mochovce (Slovensko). Dostavba 3. a 4. bloku VVER 440 – A03 Zariadenie pre odber vzoriek.
II.1.2) Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:
Práce.
Uskutočnenie prác.
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác Slovenské elektrárne, a.s., závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce.

NUTS kód SK023 .

II.1.3) Oznámenie zahŕňa:
Zákazku.
II.1.4) Informácie o rámcovej dohode:
II.1.5) Rozdelenie na časti:
Nie.
II.2) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY:
II.2.1) Celkové množstvo alebo rozsah:
Bude uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.2) Opcie:
Nie.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY:
III.1.1) Požadované zábezpeky a záruky:
Obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky zloženie zábezpeky. Zábezpeka je stanovená vo výške 100 000,- (stotisíc) EUR.
Spôsoby zloženia zábezpeky: poskytnutím bankovej záruky alebo zložením finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľa.
Bližšie podmienky zloženia zábezpeky budú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.2) Právna forma, ktorú musí vytvoriť skupina dodávateľov, ktorej ponuka bude prijatá:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov.
III.1.3) Ďalšie osobitné podmienky, ktoré sú predmetom plnenia zmluvy:
Nie.
III.2) PODMIENKY ÚČASTI:
III.2.1) Osobné postavenie dodávateľov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra:
Informácie a formálne náležitosti potrebné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:Záujemca musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a musí splnenie podmienok účasti preukázať predložením nasledovných dokladov:
1. dokladom o oprávnení podnikať alebo dokladom o zapísaní v profesijnom zozname vedenou profesijnou organizáciou, že uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce a projekčné činnosti, alebo poskytovať službu a to:
— živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (napríklad podnikateľ - fyzická osoba, podnikateľ - príspevková organizácia),
— výpis z obchodného registra (napríklad podnikateľ - právnická osoba, podnikateľ - fyzická osoba zapísaná v obchodnom registri),
— iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov. Obstarávateľ požaduje predložiť úradne overenú kópiu dokladu.
2. potvrdením príslušného súdu, že nie je voči záujemcovi vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
3. potvrdením Sociálnej poisťovne a Zdravotnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace, že záujemca nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
4. potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace, že záujemca nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
5. výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace, že záujemca nebol a ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestné činy: korupcie, poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, legalizácie príjmu z trestnej činnosti, založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním.
Ak záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov požadovaných v bodoch 2 až 5 alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť podľa § 26 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, čestným vyhlásením. Čestné vyhlásenia záujemcu budú podpísané štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom záujemcu, ktorý je oprávnený konať v mene záujemcu v zmluvných vzťahoch.
Záujemca zapísaný v zozname podnikateľov preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uvedeného v tomto článku v bodoch 1-5 potvrdením z Úradu pre verejné obstarávanie.
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Záujemca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musí predložiť požadované doklady v pôvodnom jazyku a zároveň aj ich preklad do slovenského jazyka.
III.2.2) Ekonomické a finančné postavenie:
Informácie a formálne náležitosti potrebné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:Záujemca musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a musí splnenie podmienok účasti preukázať predložením nasledovných dokladov:
— opis súvahy a výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch a prehľad o celkovom obrate za 3 roky od roku 2006 až 2008. Minimálna výška obratu nesmie byť nižšia ako 7 000 000,- EUR spolu za posledné 3 roky,
— obraty budú preukázané tiež predložením prehlásenia záujemcu, ktoré je podpísané štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo iným zástupcom, ktorý je oprávnený konať v mene záujemcu v zmluvných vzťahoch,
— ak záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie dokladom požadovaným obstarávateľom, možno ho nahradiť dokladom podľa predpisov v krajine jeho sídla. Záujemca so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musí predložiť požadované doklady v pôvodnom jazyku a zároveň aj ich preklad do slovenského jazyka.
Pri skupine dodávateľov sa bude brať do úvahy súčet obratov za všetkých členov skupiny spoločne.
III.2.3) Technická spôsobilosť:
Informácie a formálne náležitosti potrebné na vyhodnoteniesplnenia podmienok účasti:Záujemca musí spĺňať podmienky účasti predložením nasledovných dokladov:
1. Kvalifikácia, skúsenosti, organizácia, riadenie zdrojov, systém zabezpečenia kvality budú primerané k požadovanému rozsahu prác na základe informácií poskytnutých k nasledujúcim bodom:
1.1 Záujemca predloží zoznam referencií o dodávkach a montáži pre priemysel, podobných ako sú požadované systémy v predmete obstarávania, ktorý bude obsahovať najmenej dve zmluvy za posledných 5 rokov a celkovú cenu za toto obdobie nie menšiu ako 6 000 000 EUR.
Uchádzač poskytne pre každú zo skúseností (referencií) aspoň tieto informácie:
— opis prác – vlastné skúsenosti,
— typ dodaných systémov,
— dátum realizácie,
— miesto realizácie,
— miesto výrobného závodu,
— zákazník,
— zmluvná cena.
Navrhovaný systém musí byť vypracovaný v súlade s legislatívou Európskej únie.
2. Záujemca predloží prehlásenie že má vytvorené a zavedené príslušné manažérske systémy spĺňajúce požiadavky určené nasledujúcimi normami: ISO 9001:2000 pre Systém riadenia kvality; ISO 14001:2004 pre Systém environmentálneho manažérstva; OHSAS 18001:2007 pre Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Podmienky týkajúce sa požiadaviek kvality (ISO 9001) musia byť plne vytvorené, zavedené a schválené uznávaným certifikačným orgánom.
V prípade, že záujemca pozostáva zo skupiny dodávateľov, podmienky účasti musia byť splnené spoločne za všetkých členov skupiny ako celku.
Podmienky účasti uvedené v bodoch 1-2 budú preukázané predložením prehlásenia záujemcu, ktoré je podpísané štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo iným zástupcom, ktorý je oprávnený konať v mene záujemcu v zmluvných vzťahoch.
Všetky náklady, ktoré vzniknú počas prípravy a predloženia dokladov k podmienkam účasti znáša záujemca.
Obstarávateľ vylúči záujemcu z verejného obstarávania, ak nepredloží požadované dokumenty, či nesprávne, alebo nepravdivé informácie.
Záujemca so sídlom mimo Slovenska predloží požadované dokumenty v pôvodnom jazyku a v prekladoch do angličtiny a slovenčiny v papierovej forme a na CD nosiči. Záujemca so sídlom v SR predloží požadované dokumenty v slovenskom jazyku a v preklade do angličtiny v papierovej forme a na CD nosiči.
Rozhodujúcim jazykom je slovenský jazyk. Komunikácia ohľadom vysvetlenia podmienok účasti sa bude viesť v slovenskom jazyku.
III.2.4) Vyhradené zákazky:
Nie.
III.3) OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB:
III.3.1) Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu:
III.3.2) Právnické osoby uvedú mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytovanie služby:

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH POSTUPU:
IV.1.1) Druh postupu:
Rokovacie konanie so zverejnením.
IV.2) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK:
IV.2.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena.
IV.2.2) Použije sa elektronická aukcia:
Nie.
IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE:
IV.3.1) Podmienky na získanie súťažných podkladov a ďalšej dokumentácie:
Spoplatnenie súťažných podkladov: nie.
IV.3.2) Lehota na potvrdenie záujmu:
27.10.2009.
IV.3.3) Lehota na potvrdenie záujmu o predloženie ponúk alebo o rokovanie:
IV.3.4) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
Slovenský. Anglický.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1) TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ:
Nie.
VI.2) ĎALŠIE INFORMÁCIE:
Dodávatelia musia informovať obstarávateľa o svojom záujme o zákazku (zákazky); príslušná zákazka (zákazky) sa zadá bez následného uverejnenia výzvy na súťaž Dodávatelia musia informovať obstarávateľa o svojom záujme o zákazku v písomnej forme(liste), ktorý bude zaslaný na nasledovnú adresu: Atómové elektrárne Mochovce, Obstarávanie MO34, 935 39 Mochovce.
V prípade záujmu skupiny záujemcov – splnomocnený zástupca záujemcu oprávnený konať za skupinu dodávateľov uvedie túto skutočnosť pri predkladaní dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti.
Záujemcovia vložia všetky dokumenty súvisiace s podmienkami účasti do nepriehľadnej a zalepenej obálky označenej nadpisom Súťaž – Neotvárať, Názov – A03 Mochovce 34 a zašlú na adresu: Atómové elektrárne Mochovce, Obstarávanie MO34, 935 39 Mochovce.
Lehota na predloženie žiadosti o účasť: 27.10.2009.
Lehota na predloženie dokladov : 11.11.2009.
Lehota na predloženie ponuky bude uvedená v súťažných podkladoch.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo podľa zákona o Verejnom obstarávaní 25/2006 Z. z. zrušiť postup zadávania zákazky ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
VI.3) REVÍZNE POSTUPY:
VI.3.1) Orgán zodpovedný za konanie o námietkach:

Úrad pre verejné obstarávanie, Dunajská 68, P.O.BOX 58, SK-820 04 Bratislava.

Orgán zodpovedný za konanie o žiadostiach o nápravu:

Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, SK-935 39 Bratislava. E-mail: berkesova.beata@emo.seas.sk. Tel.:  +421 366378381. Fax:  +421 366391135.

VI.3.2) Podávanie žiadostí o nápravu a námietok:
VI.3.3) Úrad, na ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch:

Viac informácií: http://www.seas.sk/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.