Prihlásenie

CZ-Praha: Opravy a údržba vozňov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

14.10.-14.11.2009

CZ-Praha: Opravy a údržba vozňov

2009/S 198-285222

PRAVIDELNÉ INFORMATÍVNE OZNÁMENIE – VYBRANÉ ODVETVIA

Služby

Toto oznámenie je výzvou na súťaž: áno
Cieľom tohto oznámenia je skrátiť lehoty na predkladanie ponúk: nie

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Česká Pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, Do rúk: Leona Ničová, CZ-225 99 Praha 1. Tel.:  +420 221132380. E-mail: nicova.leona@cpost.cz.

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty (vrátane dokumentov na dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Ponuky, žiadosti o účasť alebo vyjadrenia záujmu budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

50222000.

Opis:
Opravy a údržba vozňov.
II.5) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A TRVANIE ZMLUVY:
Obdobie v mesiacoch: 36 (od uzatvorenia zmluvy).

DODATOK

ODDIEL IV: POSTUP

IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE:
IV.3.1) Podmienky na získanie súťažných podkladov a ďalšej dokumentácie:
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 27.10.2009 - 15:00.
IV.3.4) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
Český.
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.