Prihlásenie

D-Amberg: Drevné zvyšky PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

15.10.-6.11.2009

D-Amberg: Drevné zvyšky

2009/S 199-286795

PRAVIDELNÉ INFORMATÍVNE OZNÁMENIE – VYBRANÉ ODVETVIA

Tovary

Toto oznámenie je výzvou na súťaž: áno
Cieľom tohto oznámenia je skrátiť lehoty na predkladanie ponúk: nie

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH, Gasfabrikstraße 16, Kontakt: Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH, Do rúk: Herrn Hüttner, D-92224 Amberg. Tel.:  +49 9621603604. E-mail: wolfgang.huettner@stadtwerke-amberg.de. Fax:  +49 9621603699.

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty (vrátane dokumentov na dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Ponuky, žiadosti o účasť alebo vyjadrenia záujmu budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

03417000.

Opis:
Drevné zvyšky.
II.5) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A TRVANIE ZMLUVY:
Plánovaný dátum začatia: 1.1.2010. ukončenia: 30.6.2014.

DODATOK

ODDIEL IV: POSTUP

IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE:
IV.3.1) Podmienky na získanie súťažných podkladov a ďalšej dokumentácie:
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom: 6.11.2009.
IV.3.2) Lehota na potvrdenie záujmu:
6.11.2009.
IV.3.4) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
Nemecký.
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.