Prihlásenie

SK-Bratislava: Telekomunikačný systém PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

15.10.-15.11.2009

SK-Bratislava: Telekomunikačný systém

2009/S 199-286450

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, Kontakt: Pribinova 2, 812 72 Bratislava, Do rúk: Ing. Vladimír Belohlávek, SK-812 72 Bratislava. Tel.:  +421 961044013. E-mail: vladimir.belohlavek@minv.sk. Fax:  +421 961044013.

I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI:
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov.
Verejný poriadok a bezpečnosť.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: nie.

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.1) NÁZOV ZÁKAZKY PODĽA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Predmetom zákazky je údržba, opravy a zvyšovanie technickej kvality siete IDTS MV SR, vrátane ich upgrade a dodávky náhradných dielov – HW komponentov súvisiacich s poskytovaním služby.
II.2) DRUH ZÁKAZKY A MIESTO DODANIA TOVAROV ALEBO POSKYTOVANIA SLUŽIEB:
Služby.
Kategória služieb: č. 05.
Hlavné miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Celoslovenská pôsobnosť.

NUTS kód: SK .

II.3) STRUČNÝ OPIS CHARAKTERU A MNOŽSTVA ALEBO HODNOTY TOVAROV ALEBO SLUŽIEB:

Je to plne integrovaný, programovateľný telekomunikačný systém vybudovaný na základe digitálnych ústrední IV. generácie, zodpovedajúci odporúčaniam ITU, schopný zabezpečiť sieťový prenos hlasových, textových, dátových a obrazových informácií v existujúcej neverejnej sieťovej štruktúre IDTS MV SR. Rozdelenie na časti: nie.
II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

32524000, 50341000, 50341100.

II.5) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:
II.6) NA TOTO OBSTARÁVANIE SA VZŤAHUJE DOHODA O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ (GPA):
Nie.
II.7) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Vyhradené zákazky:
Nie.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU A/ALEBO PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA:
Nie.
VI.2) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
VI.3) INFORMÁCIE O VŠEOBECNOM ZÁKONNOM RÁMCI:
VI.4) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
13.10.2009.

Viac informácií: http://www.minv.sk/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.