Prihlásenie

SK-Komárno: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál

19.10.-19.12.2009

SK-Komárno: Počítačové zariadenia a spotrebný materiál

2009/S 201-289145

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Univerzita J. Selyeho v Komárne, Bratislavská cesta 3322, P.O.BOX 54, Kontakt: Dôstojnícky pavilón, Komárno, Do rúk: Ing. Adriana Hajtmanová, SK-945 01 Komárno. Tel.:  +421 353260615. E-mail: hajtmanova.adriana@selyeuni.sk. Fax:  +421 357733072.

Internetová adresa (adresy):

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: .

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI:
Iný verejný obstarávateľ.
Vzdelávanie.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: nie.

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.1) NÁZOV ZÁKAZKY PODĽA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Rozšírenie komunikačnej infraštruktúry Univerzity J. Selyeho a modernizácia IKT.
II.2) DRUH ZÁKAZKY A MIESTO DODANIA TOVAROV ALEBO POSKYTOVANIA SLUŽIEB:
Tovary.
Hlavné miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Objekty UJS.

NUTS kód: SK023 .

II.3) STRUČNÝ OPIS CHARAKTERU A MNOŽSTVA ALEBO HODNOTY TOVAROV ALEBO SLUŽIEB:

Rozšírenie komunikačnej infraštruktúry, zvýšenie dostupnosti a výkonu centrálnych serverov, modernizácia prednáškových miestností a posluchární - ich dovybavenie výpočtovou a prezentačnou technikou, zvýšenie dospupnosti prístupu k Internetu v priestoroch Univerzity. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 4 500 000,00 EUR.
Rozdelenie na časti: nie.
II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

30200000, 30213000, 30213100, 30211400, 30237000, 30125100, 32422000, 32421000, 48000000, 48820000, 30230000, 72710000, 30120000, 32410000.

II.5) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:
II.6) NA TOTO OBSTARÁVANIE SA VZŤAHUJE DOHODA O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ (GPA):
Nie.
II.7) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Vyhradené zákazky:
Nie.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU A/ALEBO PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA:
Áno.
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Operačný program Výskum a vývoj, prioritná os 5 Infraštruktúra vysokých škôl, opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia s cieľom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.
VI.2) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
VI.3) INFORMÁCIE O VŠEOBECNOM ZÁKONNOM RÁMCI:
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie
VI.4) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
15.10.2009.

Viac informácií: http://www.selyeuni.sk/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.