Prihlásenie

SK-Bratislava: Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

19.10.-22.12.2009

SK-Bratislava: Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov

2009/S 204-293795

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV

Túto súťaž upravuje: smernica 2004/18/ES

ČASŤ I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne námestie 1, Kontakt: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, oddelenie marketingu a cestovného ruchu, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, Do rúk: Ing. Jana Kozubová, SK-814 99 Bratislava-Staré Mesto. Tel.:  +421 259356575. E-mail: kozubova@bratislava.sk. Fax:  +421 259356584.

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Návrhy alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).

I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY JEHO ČINNOSTI:
Regionálny alebo miestny orgán.
Iný predmet: Územná samospráva.
I.3) HLAVNÁ ČINNOSŤ ALEBO ČINNOSTI OBSTARÁVATEĽA:

ODDIEL II: PREDMET SÚŤAŽE NÁVRHOV/OPIS NÁVRHU

II.1) OPIS
II.1.1) Názov súťaže návrhov/návrhu podľa verejného obstarávateľa/obstarávateľa:
Návrh a realizácia účasti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na veľtrhoch a výstavách nehnuteľností, investičných príležitostí a cestovného ruchu.
II.1.2) Stručný opis:
Zámerom súťaže je výber najvhodnejšieho súťažného návrhu, ktorý by bol základom na uzavretie zmluvy na realizáciu účasti hlavného mesta SR Bratislavy na veľtrhoch a výstavách nehnuteľností, investičných príležitostí a cestovného ruchu.
II.1.3) Spoločný slovník obstarávania (CPV):

79950000, 79341000, 79342200, 71200000.

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) KRITÉRIÁ NA VÝBER UCHÁDZAČOV:
III.2) ÚČASŤ JE VYHRADENÁ PRE URČITÚ PROFESIU:
Nie.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) DRUH SÚŤAŽE NÁVRHOV:
Verejná súťaž.
IV.2) MENÁ VOPRED VYBRANÝCH UCHÁDZAČOV:
IV.3) KRITÉRIÁ, KTORÉ SA UPLATNIA PRI VYHODNOTENÍ NÁVRHOV:
Kreativita návrhu expozície 60 bodov.
Technická realizácia expozície 40 bodov.
IV.4) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.4.1) Referenčné číslo spisu pridelené verejným obstarávateľom/obstarávateľom:
MAGS OMCR 53684/2009.
IV.4.2) Podmienky na získanie súťažných podkladov a ďalšej dokumentácie
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k nim: 6.11.2009 - 15:00.
Spoplatnenie súťažných podkladov: nie.
IV.4.3) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť:
5.12.2009 - 10:00.
IV.4.4) Dátum odoslania výzvy na účasť vybraným záujemcom:
IV.4.5) Jazyk (jazyky), v ktorých možno predložiť návrhy alebo podklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
Slovenský.
IV.5) ODMENY A POROTA
IV.5.1) Budú udelené ceny a/alebo odmeny:
Áno.
A hodnota udelených cien a/alebo odmien: Prvá cena sa stanovuje vo výške 1 500 EUR.
Druhá cena sa stanovuje vo výške 1 250 EUR.
Tretia cena sa stanovuje vo výške 1 000 EUR.
IV.5.2) Podrobnosti o platbách všetkým účastníkom:
IV.5.3) Nadväzujúce zákazky:
Áno. Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo jednému z víťazov súťaže.
IV.5.4) Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné:
Áno.
IV.5.5) Mená vybraných členov poroty:
1. Ing. arch. Peter Gandl.
2. Gabriela Luptáková, akad. soch.
3. Mgr. Katarína Hubová.
4. Ing. arch. Tamara Závodná.
5. Ing. Anna Pavlovičová.
6. Ing. Petra Jonášiová.
7. Ing. arch. Matúš Vallo.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1) SÚŤAŽ NÁVRHOV SA TÝKA PROJEKTU A/ALEBO PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA:
Nie.
VI.2) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Účastníkovi sa poskytnú súťažné podmienky výhradne na základe podpísanej žiadosti doručenej prostredníctvom poštovej prepravy alebo osobne do podateľne vyhlasovateľa. Účastníkovi budú súťažné podmienky odoslané prostredníctvom poštovej prepravy. Komunikačným jazykom je v tejto súťaži návrhov štátny jazyk (slovenský jazyk).
VI.3) REVÍZNE POSTUPY
VI.3.1) Orgán zodpovedný za konanie o námietkach:
VI.3.2) Podanie žiadostí o nápravu a námietok:
VI.3.3) Úrad, v ktorom je možné získať informácie o revíznych postupoch:
VI.4) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
19.10.2009.

Viac informácií: http://www.bratislava.sk/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.