Prihlásenie

CZ-Praha: Archivácia PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

22.10.-9.11.2009

CZ-Praha: Archivácia

2009/S 204-293794

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV

ČASŤ I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Galerie hlavního města Prahy, Staroměstské náměstí 605/13, Do rúk: Ing. Milan Bufka, CZ-110 01 Praha 1.

Ďalšie informácie možno získať na: GORDION s.r.o., Kolmá 6/682, Do rúk: Ing. Alena Najmanová, CZ-190 00 Praha 9. Tel.:  +420 281021829. E-mail: najmanovaa@gordion.cz. Fax:  +420 281021825. 

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na: GORDION s.r.o., Kolmá 6/682, Do rúk: Aneta Bejšáková, 190 00 Praha 9. Tel.:  +420 281021815. E-mail: recepce@gordion.cz. Fax:  +420 281021825. 

Návrhy alebo žiadosti o účasť budú doručené na: GORDION s.r.o., Kolmá 6/682, Do rúk: Aneta Bejšáková, CZ-190 00 Praha 9. Tel.:  +420 281021815. E-mail: recepce@gordion.cz. Fax:  +420 281021825. 

ODDIEL II: PREDMET SÚŤAŽE NÁVRHOV/OPIS NÁVRHU

II.1) OPIS
II.1.3) Spoločný slovník obstarávania (CPV):

79560000.

Opis:
Archivácia.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.4) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.4.2) Podmienky na získanie súťažných podkladov a ďalšej dokumentácie
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k nim: 30.10.2009 - 15:00.
IV.4.3) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť:
9.11.2009 - 15:00.
IV.4.5) Jazyk (jazyky), v ktorých možno predložiť návrhy alebo podklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
Český.

Viac informácií: http:www.gordion.cz/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.