Prihlásenie

SK-Košice: Zdravotnícke vybavenie OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA

26.10.-20.12.2009

SK-Košice: Zdravotnícke vybavenie

2009/S 206-296106

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, Kontakt: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Rektorát, Do rúk: Ing. Daniela Čorňáková, SK-041 80 Košice - Staré Mesto. Tel.:  +421 552341140. E-mail: daniela.cornakova@upjs.sk. Fax:  +421 556786959.

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI:
Organizácia riadená verejným právom.
Vzdelávanie.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: nie.

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.1) NÁZOV ZÁKAZKY PODĽA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Prístroje a zariadenia pre Centrum excelentosti pre výskum aterosklerózy a jej komplikácií - srdcového a mozgového infarktu (CEVA).
II.2) DRUH ZÁKAZKY A MIESTO DODANIA TOVAROV ALEBO POSKYTOVANIA SLUŽIEB:
Tovary.
Hlavné miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Pracoviská Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

NUTS kód: SK042 .

II.3) STRUČNÝ OPIS CHARAKTERU A MNOŽSTVA ALEBO HODNOTY TOVAROV ALEBO SLUŽIEB:

Rôzne prístroje a zariadenia pre výskum aterosklerózy a jej komplikácií - 17 kusov. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 586 890,80 EUR.
Rozdelenie na časti: áno.
II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

33100000, 38430000.

II.5) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:
II.6) NA TOTO OBSTARÁVANIE SA VZŤAHUJE DOHODA O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ (GPA):
Áno.
II.7) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

INFORMÁCIE O ČASTIACH

ČASŤ č: 1 NÁZOV: Prístroj podľa špecifikácie č.1
1) STRUČNÝ OPIS:
Prístroj na vyšetrenie endotelovej disfunkcie metódou pulznej arteriálnej tonometrie.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

33124100.

3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH:
2 kusy
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 50 209,29 EUR.
4) ÚDAJ O ODLIŠNOM DÁTUME VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A/ALEBO TRVANIA ZMLUVY:
Obdobie v mesiacoch: 12 (od uzatvorenia zmluvy).
ČASŤ č: 2 NÁZOV: Prístroj podľa špecifikácie č. 2
1) STRUČNÝ OPIS:
Analyzátor CT-angiografických nálezov.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

33112100.

3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH:
1 kus
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 64 156,31 EUR.
4) ÚDAJ O ODLIŠNOM DÁTUME VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A/ALEBO TRVANIA ZMLUVY:
Obdobie v mesiacoch: 12 (od uzatvorenia zmluvy).
ČASŤ č: 3 NÁZOV: Prístroj podľa špecifikácie č. 3
1) STRUČNÝ OPIS:
Ultrasonografický prístroj s modulom na meranie intimomediálnej hrúbky (IMT) artérií.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

33124120.

3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH:
1 kus
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 80 892,74 EUR.
4) ÚDAJ O ODLIŠNOM DÁTUME VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A/ALEBO TRVANIA ZMLUVY:
Obdobie v mesiacoch: 12 (od uzatvorenia zmluvy).
ČASŤ č: 4 NÁZOV: Prístroj podľa špecifikácie č. 4
1) STRUČNÝ OPIS:
Prístroj na diagnostiku arteriálnej elasticity metódou merania rýchlosti šírenia pulzovej vlny.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

33123000.

3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH:
2 kusy
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 7 252,45 EUR.
4) ÚDAJ O ODLIŠNOM DÁTUME VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A/ALEBO TRVANIA ZMLUVY:
Obdobie v mesiacoch: 12 (od uzatvorenia zmluvy).
ČASŤ č: 5 NÁZOV: Prístroj podľa špecifiikácie č. 5
1) STRUČNÝ OPIS:
Prístroj na meranie kostnej denzity a zloženia organizmu.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

33111660.

3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH:
1 kus
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 69 735,12 EUR.
4) ÚDAJ O ODLIŠNOM DÁTUME VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A/ALEBO TRVANIA ZMLUVY:
Obdobie v mesiacoch: 12 (od uzatvorenia zmluvy).
ČASŤ č: 6 NÁZOV: Prístroj podľa špecifikácie č. 6
1) STRUČNÝ OPIS:
Prístroj na 24-hodinové meranie a registráciu krvného tlaku.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

33123000.

3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH:
1 kus
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 8 368,21 EUR.
4) ÚDAJ O ODLIŠNOM DÁTUME VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A/ALEBO TRVANIA ZMLUVY:
Obdobie v mesiacoch: 12 (od uzatvorenia zmluvy).
ČASŤ č: 7 NÁZOV: Prístroj podľa špecifikácie č. 7
1) STRUČNÝ OPIS:
Polysonograf (prístroj na simultánnu registráciu životných funkcií počas spánku).
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

33124110.

3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH:
2 kusy
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 52 998,69 EUR.
4) ÚDAJ O ODLIŠNOM DÁTUME VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A/ALEBO TRVANIA ZMLUVY:
Obdobie v mesiacoch: 12 (od uzatvorenia zmluvy).
ČASŤ č: 8 NÁZOV: Prístroj podľa špecifikácie č. 8
1) STRUČNÝ OPIS:
Vysokovýkonný laserový systém.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

33128000.

3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH:
1 kus
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 25 941,47 EUR.
4) ÚDAJ O ODLIŠNOM DÁTUME VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A/ALEBO TRVANIA ZMLUVY:
Obdobie v mesiacoch: 12 (od uzatvorenia zmluvy).
ČASŤ č: 9 NÁZOV: Prístroj podľa špecifikácie č. 9
1) STRUČNÝ OPIS:
Bodypletyzmograf (prístroj na komplexné funkčné vyšetrenie pľúc vrátane difúznej kapacity).
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

33124110.

3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH:
1 kus
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 39 888,49 EUR.
4) ÚDAJ O ODLIŠNOM DÁTUME VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A/ALEBO TRVANIA ZMLUVY:
Obdobie v mesiacoch: 12 (od uzatvorenia zmluvy).
ČASŤ č: 10 NÁZOV: Prístroj podľa špecifikácie č. 10
1) STRUČNÝ OPIS:
Analyzátor metabolickej kapacity tkanív a buniek na meranie bunkovej respirácie, funkčnej kapacity mitochondrií a glykolýzy.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

38434500.

3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH:
1 kus
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 78 103,34 EUR.
4) ÚDAJ O ODLIŠNOM DÁTUME VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A/ALEBO TRVANIA ZMLUVY:
Obdobie v mesiacoch: 12 (od uzatvorenia zmluvy).
ČASŤ č: 11 NÁZOV: Prístroj podľa špecifikácie č. 11
1) STRUČNÝ OPIS:
Kontinuálny fotopletyzmografický monitor tlaku krvi.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

33120000.

3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH:
1 kus
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 58 577,50 EUR.
4) ÚDAJ O ODLIŠNOM DÁTUME VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A/ALEBO TRVANIA ZMLUVY:
Obdobie v mesiacoch: 12 (od uzatvorenia zmluvy).
ČASŤ č: 12 NÁZOV: Prístroj podľa špecifikácie č. 12
1) STRUČNÝ OPIS:
Holterovský ekg-monitorovací systém.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

33123200.

3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH:
1 kus
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 36 262,26 EUR.
4) ÚDAJ O ODLIŠNOM DÁTUME VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A/ALEBO TRVANIA ZMLUVY:
Obdobie v mesiacoch: 12 (od uzatvorenia zmluvy).
ČASŤ č: 13 NÁZOV: Prístroj podľa špecifikácie č. 13
1) STRUČNÝ OPIS:
Prístroj na hodnotenie variability srdcovej frekvencie.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

33123200.

3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH:
2 kusy
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 14 504,91 EUR.
4) ÚDAJ O ODLIŠNOM DÁTUME VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A/ALEBO TRVANIA ZMLUVY:
Obdobie v mesiacoch: 12 (od uzatvorenia zmluvy).

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Vyhradené zákazky:
Nie.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU A/ALEBO PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA:
Áno.
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Operačný program: Výskum a vývoj.
Prioritná os: 2 Podpora výskumu a vývoja.
Opatrenie: 2.1 Podpora sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja ako pilierov rozvoja regiónu a podpora nadregionálnej spolupráce.
ITMS 26220120025.
VI.2) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
VI.3) INFORMÁCIE O VŠEOBECNOM ZÁKONNOM RÁMCI:
Dôležité internetové adresy stránok štátnej správy, na ktorých možno získať informácie

Daňové právne predpisy: www.finance.gov.sk; www.drsr.sk

Právne predpisy ochrany životného prostredia: www.lifeenv.gov.sk

Pracovnoprávne predpisy: www.employment.gov.sk.

VI.4) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
21.10.2009.
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.