Prihlásenie

SK-Bratislava: Stroje na spracovanie údajov (hardvér) PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

22.10.-20.12.2009

SK-Bratislava: Stroje na spracovanie údajov (hardvér)

2009/S 207-297024

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Kontakt: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Do rúk: Ing. Eva Šimonová, SK-812 43 Bratislava. E-mail: eva.simonova@stuba.sk.

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI:
Organizácia riadená verejným právom.
Vzdelávanie.
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: áno.

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.1) NÁZOV ZÁKAZKY PODĽA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Technicko-technologická platforma pre výskum integrovaného manažmentu sídelnej infraštruktúry.
II.2) DRUH ZÁKAZKY A MIESTO DODANIA TOVAROV ALEBO POSKYTOVANIA SLUŽIEB:
Tovary.
Hlavné miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava.

NUTS kód: SK01 .

II.3) STRUČNÝ OPIS CHARAKTERU A MNOŽSTVA ALEBO HODNOTY TOVAROV ALEBO SLUŽIEB:

1. Technicko-technologická platforma pre integrovaný manažment databáz a ich rozhraní, komunikáciu, riadenie informačného a vývojového centra v predpokladanom finančnom objeme 219 526,18 EUR bez DPH
2. Technicko-technologická platforma pre inegrovaný systém monitoringu, prvotného spracovania dát, priestorovej simulácie a modelovania procesov rozvoja sídelnej infraštruktúry v predpokladanom finančnom objeme 442 399,62 EUR bez DPH
3. Distribuovaný systém monitoringu a interaktívneho modelovania dopravy a jej impaktov v území v predpokladanom finančnom objeme 170 990,52 EUR bez DPH
4. Modulárna technologická linka na spracovanie dát diaľkového prieskumu územia, tlač a reprodukciu kartografických výstupov v predpokladanom finančnom objeme 155 286,17 EUR bez DPH
5. Modul externej komunikácie, tlače a reprodukcie kartografických výstupov v predpokladanom finančnom objeme 44 630,49 EUR bez DPH
6. Distribuovaný systém interaktívneho ekonomického modelovania a manažmentu ekonomických dát v predpokladanom finančnom objeme 60 111,68 EUR bez DPH Rozdelenie na časti: nie.
II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

30210000.

II.5) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:
II.6) NA TOTO OBSTARÁVANIE SA VZŤAHUJE DOHODA O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ (GPA):
Nie.
II.7) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia:
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Vyhradené zákazky:
Nie.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU A/ALEBO PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA:
Áno.
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Štrukturálne fondy EÚ.
VI.2) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
VI.3) INFORMÁCIE O VŠEOBECNOM ZÁKONNOM RÁMCI:
VI.4) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
22.10.2009.

Viac informácií: http://www.stuba.sk/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.