Prihlásenie

NL-Rotterdam: Kancelársky nábytok

7.12.2009-7.2.2010

NL-Rotterdam: Kancelársky nábytok

2009/S 235-337125

OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Eneco B.V., Postbus 16, Do rúk: De heer E.G. van Vliet, NL-3000 AA Rotterdam. Tel.:  +31 888964492. E-mail: e.g.vanvliet@eneco.nl.

Ďalšie informácie týkajúce sa kvalifikačného systému možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Žiadosti o kvalifikáciu budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).

ODDIEL II: PREDMET KVALIFIKAČNÉHO SYSTÉMU

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

39130000, 39100000.

Opis:
Kancelársky nábytok.
Nábytok.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.1.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených v špecifikáciách, vo výzve na predloženie ponúk alebo na rokovanie.
IV.1.2) Použije sa elektronická aukcia:
Nie.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Doba trvania kvalifikačného systému:
Obdobie platnosti: od 1.12.2009 do 30.11.2012.

Viac informácií: http://www.eneco.nl/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.