Prihlásenie

I-Parma: Analyzátory dymu

9.12.2009-9.1.2010

I-Parma: Analyzátory dymu

2009/S 237-340089

OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Enìa S.p.a., Strada S.Margherita, 6/a, Kontakt: Funzione Acquisti e Appalti, Do rúk: Paolo Grasselli, I-43100 Parma. Tel.:  +39 0522297384. E-mail: gestione.appalti@pec.eniaspa.it. Fax:  +39 0522297587.

Ďalšie informácie týkajúce sa kvalifikačného systému možno získať na: Enìa S.p.a. - Sede territoriale di Reggio Emilia, via Nubi di Magellano, 30, Kontakt: Funzione Acquisti e Appalti, Do rúk: Laghi Cecilia, I-42100 Reggio Emilia. Tel.:  +39 0522297419. E-mail: cecilia.laghi@eniaspa.it. Fax:  +39 052229758719. 

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Žiadosti o kvalifikáciu budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).

ODDIEL II: PREDMET KVALIFIKAČNÉHO SYSTÉMU

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

38432300, 90510000.

Opis:
Analyzátory dymu.
Likvidácia a spracovanie odpadu.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.1.2) Použije sa elektronická aukcia:
Nie.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Doba trvania kvalifikačného systému:
Obdobie platnosti: od 1.12.2009 do 30.11.2012.

Viac informácií: http://www.eniaspa.it/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.