Prihlásenie

B-Brusel: Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie

14.12.2009-29.1.2010

B-Brusel: Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie

2009/S 240-343655

PRAVIDELNÉ INFORMATÍVNE OZNÁMENIE – VYBRANÉ ODVETVIA

Práce

Toto oznámenie je výzvou na súťaž: áno
Cieľom tohto oznámenia je skrátiť lehoty na predkladanie ponúk: nie

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Fluxys LNG c/o Tractebel Engineering S.A., Avenue Ariane 7, Kontakt: Mr. A Avaert, B-1200 Brussels. E-mail: alain.avaert@gdfsuez.com.

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty (vrátane dokumentov na dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Ponuky, žiadosti o účasť alebo vyjadrenia záujmu budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

45231300, 45232100, 45232150, 45243200, 44163100, 44163200.

Opis:
Stavebné práce na stavbe potrubných vedení vody a kanalizácie.
Doplnkové práce na stavbe potrubných vedení vody.
Práce súvisiace so stavbou potrubných vedení na rozvod vody.
Stavebné práce na vlnolamoch.
Rúrky.
Príslušenstvo (spojky) rúrok.
II.5) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A TRVANIE ZMLUVY:
Plánovaný dátum začatia: 1.4.2010. ukončenia: 31.12.2010.

DODATOK

ODDIEL IV: POSTUP

IV.3) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE:
IV.3.2) Lehota na potvrdenie záujmu:
29.1.2010.
IV.3.4) Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
Anglický. Francúzsky. Holandský.

Viac informácií: http://www.fluxyslng.net/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.