Prihlásenie

F-Lyon: Železničné zariadenia

16.12.2009-29.1.2010

F-Lyon: Železničné zariadenia

2009/S 242-346896

OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

SNCF - Direction des achats, 29 rue Waldeck-Rousseau, Kontakt: A-DDSN-INFRA, Do rúk: Christophe Gougeon, F-69476 Lyon Cedex 06. Tel.:  +33 478654485. E-mail: christophe.gougeon@sncf.fr. Fax:  +33 478654786.

Ďalšie informácie týkajúce sa kvalifikačného systému možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na: SNCF - Direction des achats, 29 rue Waldeck-Rousseau, Kontakt: Direction délégué qualité fournisseurs, Do rúk: Dominique Munoz, F-69476 Lyon Cedex 06. Tel.:  +33 478654635. E-mail: dominique.munoz@sncf.fr. Fax:  +33 478654032. 

Žiadosti o kvalifikáciu budú doručené na: SNCF - Direction des achats, 29 rue Waldeck-Rousseau, Kontakt: Direction délégué qualité fournisseurs, Do rúk: Dominique Munoz, F-69476 Lyon Cedex 06. Tel.:  +33 478654635. E-mail: dominique.munoz@sncf.fr. Fax:  +33 478654032. 

ODDIEL II: PREDMET KVALIFIKAČNÉHO SYSTÉMU

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

34940000.

Opis:
Železničné zariadenia.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.1.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených v špecifikáciách, vo výzve na predloženie ponúk alebo na rokovanie.
IV.1.2) Použije sa elektronická aukcia:
Nie.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Doba trvania kvalifikačného systému:
Časovo neobmedzené trvanie.

Viac informácií: http://www.sncf.com

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.