Prihlásenie

I-Bologna: Boxerské vrecia

16.12.2009-29.1.2010

I-Bologna: Boxerské vrecia

2009/S 242-346894

OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

HERA (Holding Energia Risorse Ambiente) SpA, Viale Carlo Berti Pichat, 2/4, Kontakt: Direzione Acquisti e Appalti di beni e Servizi, Do rúk: Patrizio Tampieri, I-40127 Bologna. Tel.:  +39 051287876. E-mail: patrizio.tampieri@gruppohera.it. Fax:  +39 0510540867.

Ďalšie informácie týkajúce sa kvalifikačného systému možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Žiadosti o kvalifikáciu budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).

ODDIEL II: PREDMET KVALIFIKAČNÉHO SYSTÉMU

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV):

37432000.

Opis:
Boxerské vrecia.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1) KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.1.1) Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiska kritérií uvedených v špecifikáciách, vo výzve na predloženie ponúk alebo na rokovanie.
IV.1.2) Použije sa elektronická aukcia:
Áno.
Uveďte doplňujúce informácie o elektronickej aukcii: HERA SpA, sulla base della graduatoria provvisoria, potrà avviare la successiva negoziazione con la/le impresa/imprese che avranno ottenuto i migliori punteggi complessivi per il miglioramento dell’offerta stessa, utilizzando lo strumento dell’asta on-line.
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2) Doba trvania kvalifikačného systému:
Obdobie platnosti: od 12.12.2009 do 11.12.2012.

Viac informácií: http://www.gruppohera.it/fornitori/bandi/-avvisi/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.