Prihlásenie

F-Brest: Projektovanie silnoprúdových sústav

11.1.-15.2.2010

F-Brest: Projektovanie silnoprúdových sústav

2010/S 6-006367

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV

ČASŤ I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA):

Mindef/SGA/DCSID de Brest, BCRM de Brest CC16, Kontakt: bureau des marchés, Do rúk: M. Duverger Guillaume, 29240 Brest Cedex 9, FRANCE. Tel.:  +33 298148104. Fax:  +33 298148107.

Ďalšie informácie možno získať na: Mindef/SGA/DCSID/DRSID, BCRM de Brest - CC 16, Do rúk: Mme Guiavarc'H ou M. Guerineau, 29240 Brest Cedex 9, FRANCE. Tel.:  +33 298148141. Fax:  +33 298148109.

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach).

Návrhy alebo žiadosti o účasť budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta).

ODDIEL II: PREDMET SÚŤAŽE NÁVRHOV/OPIS NÁVRHU

II.1) OPIS
II.1.3) Spoločný slovník obstarávania (CPV):

71323100, 45315400.

Opis:
Projektovanie silnoprúdových sústav.
Inštalovanie vysokého napätia.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.4) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.4.2) Podmienky na získanie súťažných podkladov a ďalšej dokumentácie
IV.4.3) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť:
15.2.2010 - 16:00.
IV.4.5) Jazyk (jazyky), v ktorých možno predložiť návrhy alebo podklady preukazujúce splnenie podmienok účasti:
Francúzsky.

Viac informácií: http://www.marches-publics.fr

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.