Prihlásenie

SK-Bratislava: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora

1.4.-1.5.2010

SK-Bratislava: Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora

2010/S 64-095958

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Environmentálny fond
Bukureštská 4
Kontakt: Environmentálny fond, Bukureštská 4, 813 26 Bratislava
Kontakt: Ing. Milan Svocák
813 26 Bratislava
SLOVENSKO
Telefón +421 257783138
E-mail: svocak@envirofond.sk, kmetova@awes.sk
Fax +421 257783216

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI
Štátna alebo federálna agentúra/úrad
Životné prostredie
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov Nie

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.1) NÁZOV ZÁKAZKY PODĽA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Manažment ICT služieb pre podporu činnosti Environmentálneho fondu.
II.2) DRUH ZÁKAZKY A MIESTO DODANIA TOVAROV ALEBO POSKYTOVANIA SLUŽIEB
Kategória služieb: č. 7
813 26 Bratislava, Bukureštská 4.

NUTS kód SK01

II.3) STRUČNÝ OPIS CHARAKTERU A MNOŽSTVA ALEBO HODNOTY TOVAROV ALEBO SLUŽIEB

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - manažment ICT služieb pre podporu činnosti Environmentálneho fondu, t.j návrh, vývoj a implementácia komplexného ICT prostredia pre podporu činností v nasledovnom rozsahu:
— Aktivita 1: Hĺbková procesná analýza a implementácia procesov riadenia ICT služieb,
— Aktivita 2: Vybudovanie Environmentálneho portálu,
— Aktivita 3: Dobudovanie, implementácia a nasadenie ERP systému,
— Aktivita 4: Dobudovanie, rozšírenie a inovovanie DMS a archivačného systému,
— Aktivita 5: Vybudovanie spoločných podporných systémov,
— Aktivita 6: Vybudovanie plnohodnotného komunikačného systému na báze Unified Communication,
— Aktivita 7: Integrácia všetkých komponentov ICT a zaistenie kompatibility,
— Aktivita 8: Servisná podpora implementovaných komponentov ICT. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 2 500 000,00 EUR
Rozdelenie na časti Nie
II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

72000000, 48311100, 72263000, 72316000, 71241000, 72228000, 51611100, 30210000

II.5) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.6) NA TOTO OBSTARÁVANIE SA VZŤAHUJE DOHODA O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ (GPA)
Áno
II.7) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Vyhradené zákazky
Nie

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU A/ALEBO PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA
Nie

Viac informácií: http://www.envirofond.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.