Prihlásenie

B-Brusel: Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby

1.4.-1.5.2010

B-Brusel: Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby

2010/S 64-095950

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

SPF Santé publique sécurité de la chaîne alimentaire et environnement
place Victor Horta 40
Kontakt: Mahieu Vincent
1060 Bruxelles
BELGICKO
Telefón +32 25249704
E-mail: vincent.mahieu@health.fgov.be
Fax +32 25249812

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

73000000, 73111000, 85140000, 71900000, 71620000, 71621000, 71700000

Stručný opis
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby.
Služby výskumných laboratórií.
Rôzne zdravotnícke služby.
Laboratórne služby.
Analytické služby.
Služby v oblasti technickej analýzy alebo technického poradenstva.
Monitorovacie a kontrolné skúšky.

Viac informácií: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=61092

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.