Prihlásenie

SK-Bratislava: Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické potreby PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

8.6.-29.7.2010

SK-Bratislava: Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické potreby

2010/S 109-165169

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Geothermal Anywhere, s.r.o.
Jadranská 41
Kontakt: Jadranská 41, 841 01 Bratislava
Kontakt: Ing. Igor Kočiš
841 01 Bratislava
SLOVENSKO
Telefón +421 911897645
E-mail: igor@geothermalanywhere.com

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI
Iný verejný obstarávateľ Obstarávateľ podľa §7
Iný predmet Výskum a vývoj v oblasti obnoviteľných zdrojov
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov Nie

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.1) NÁZOV ZÁKAZKY PODĽA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Zaobstaranie špecializovaných laboratórnych prístrojov a transfer technológií pre výskum a vývoj plazmových technológií.
II.2) DRUH ZÁKAZKY A MIESTO DODANIA TOVAROV ALEBO POSKYTOVANIA SLUŽIEB
Tovary
Bratislava.

NUTS kód SK010

II.3) STRUČNÝ OPIS CHARAKTERU A MNOŽSTVA ALEBO HODNOTY TOVAROV ALEBO SLUŽIEB

Zaobstaranie špecializovaných laboratórnych meracích a testovacích prístrojov a zariadení pre potreby špecializovaného laboratória na vývoj a výskum z oblasti fyziky plazmy, vlastností elektrických oblúkov, termodynamiky, hydrodynamiky a syntézy jednotlivých procesov.Transfer technológií špecializovaných vysokonapäťových pulzných zdrojov, vysokotlaká testovacia komora, konštrukčná dokumentácia a výroba modelu. Rozdelenie na časti Nie
II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

31700000

II.5) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.6) NA TOTO OBSTARÁVANIE SA VZŤAHUJE DOHODA O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ (GPA)
II.7) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Vyhradené zákazky

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU A/ALEBO PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA
Áno
odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): OPVaV-2010/4.2/03-SORO.
VI.2) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3) INFORMÁCIE O VŠEOBECNOM ZÁKONNOM RÁMCI
VI.4) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
3.6.2010

Viac informácií: http://www.geothermalanywhere.com/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.