Prihlásenie

SK-Trnava: Stavebné práce na stavbách zariadení na spracovanie odpadu PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

8.6.-29.7.2010

SK-Trnava: Stavebné práce na stavbách zariadení na spracovanie odpadu

2010/S 109-165041

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Práce

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Mesto Trnava
Mestský úrad v Trnave, Trhová ulica 3
Kontakt: Mestský úrad v Trnave, Trhová ulica 3, SK-917 71 Trnava, Slovenská republika, Odbor investičnej výstavby
Kontakt: Ing. Michal Maťaš, CSc. riaditeľ Prvej obstarávateľskej spoločnosti, s.r.o.
917 71 Trnava
SLOVENSKO
Telefón +421 905829508
E-mail: michal.matas@gmail.com

Ďalšie informácie možno získať na: Prvá obstarávateľská spoločnosť, s.r.o.
Hattalova 2, mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Kontakt: Prvá obstarávateskáspoločnosť, s.r.o., Hattalova 2, mestská časť Bratislava - Nové Mesto, SK-831 03 Bratislava III, Slovenská republika
Kontakt: Ing. Michal Maťaš, CSc., riaditeľ
831 03 Bratislava III
SLOVENSKO
Telefón +421 905829508
E-mail: michal.matas@gmail.com

I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI
Regionálny alebo miestny orgán
Iný predmet Miestna samospráva
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov Nie

ODDIEL II.A: PREDMET ZÁKAZKY (PRÁCE)

II.1) NÁZOV ZÁKAZKY PODĽA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Uskutočnenie stavby „Zariadenie na zhodnotenie odpadov Trnava 2. etapa výstavby“.
II.2) DRUH ZÁKAZKY A MIESTO USKUTOČŇOVANIA PRÁC
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania prác: Katastrálne územie obce Trnava. Parcela č. 10751/47 Zastavané plochy a nádvoria.

NUTS kód SK021

II.3) TOTO OZNÁMENIE ZAHŔŇA RÁMCOVÚ DOHODU
Nie
II.4) STRUČNÝ OPIS CHARAKTERU A ROZSAHU PRÁC

Realizácia zákazky pozostáva z nasledujúcich častí (celkov): SO 04 – Hala na tuhé alternatívne palivo (TAP). SO 05 – Kóje na materiál TAP. SO 06 – Spevnené plochy, komunikácie. SO 12 – Rozvodňa, rozvody nn. nový prívod elektrickej energie z nízkonapäťovej rozvodne. SO 13 – Vonkajšie osvetlenie. PS 02 TAP – Technologická časť – linka TAP. Bez DPH 2 722 571,00 EUR
Rozdelenie na časti Áno
II.5) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

45222100, 43414000, 42417200, 42417300, 45400000

II.6) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A TRVANIE ZÁKAZKY
Obdobie v mesiacoch: 5 (od uzatvorenia zmluvy)
II.7) NA TOTO OBSTARÁVANIE SA VZŤAHUJE DOHODA O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ (GPA)
Áno
II.8) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Táto podlimitná zákazka na stavebné práce sa zadáva ako nadlimitná zákazka z dôvodu, že riadiaci orgán - Ministerstvo životného prostredia SR považuje stavbu, v ktorej cena prevádzkových súborov presahuje cenu stavebných konštrukcií, za tovar s montážou. Cena prevádzkových súborov neoddeliteľných od stavby presahuje finančný limit pre zadávanie nadlimitných zákaziek na dodávku tovarov.

INFORMÁCIE O ČASTIACH

ČASŤ Č. 1 NÁZOV Uskutočnenie stavby „Zariadenie na zhodnotenie odpadov Trnava 2. etapa výstavby“.časť "Stavebné objekty"
1) STRUČNÝ OPIS
Realizácia zákazky pozostáva z nasledujúcich častí (celkov): SO 04 – Hala na tuhé alternatívne palivo (TAP). SO 05 – Kóje na materiál TAP. SO 06 – Spevnené plochy, komunikácie. SO 12 – Rozvodňa, rozvody nn. nový prívod elektrickej energie z nízkonapäťovej rozvodne. SO 13 – Vonkajšie osvetlenie.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

45222100, 43414000, 42417200, 42417300, 45400000

3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
Realizácia prvej časti zákazky pozostáva z nasledujúcich častí (stavebných konštrukcií považovaných riadiacim orgánom za súčasť stavby podľa zákona o verejnom obstarávaní): SO 04 – Hala na tuhé alternatívne palivo (TAP) – výstavba haly pre umiestnenie technologickej linky. bude vybudovaná ako jednolodná hala bez vnútorného členenia zo spoločnou južnou stenou zo susednou halou triediarne odpadov. Hala bude mať rozmery 48,29 x 24,02 m v modulu 8 x 6 m. Výška haly v hrebeni bude 11,16 m. SO 05 – Kóje na materiál TAP – na uskladnenie vstupného materiálu. Predpokladaný maximálny objem uskladneného materiálu bude 150 ton. Konštrukcia kójí sa bude skladať zo železobetónových oporných stien vo tvaru L a T založených na betónových základových pasoch. Kóje budú kryté ľahkým prestrešením pultovou strechou. SO 06 – Spevnené plochy, komunikácie – pre pojazd techniky a vozidiel. Spevnené plochy a komunikácie budú cementobetónové s vystužením PP vláknami. Konštrukcia a skladba spevnených plôch bude zodpovedať modulu pružnosti podložia En,s = 45 MPa a podľa dopravného zaťaženia sú spevnené plochy zaradené do skupiny E. SO 12 – Rozvodňa, rozvody nn. nový prívod elektrickej energie z nízkonapäťovej rozvodne pri trafostanici do hlavného rozvádzača v hale na TAP. Prívod bude vedený v zemnej ryhe z rozvodne do káblovej šachty KŠ1 a odtiaľ káblovody do haly na TAP, ktoré boli vybudované v prvej etape výstavby. SO 13 – Vonkajšie osvetlenie – svietidlá pre osvetlenie spevnených plôch. bude zabezpečené uličnými svietidlami na nástenných konzolách na stenách haly na TAP. Napájanie osvetlení bude káblom uloženým v káblových žľaboch vnútri haly, ktorý bude napojený na stávajúce rozvody vonkajšieho osvetlení prvej etapy.
4) ÚDAJ O ODLIŠNOM DÁTUME VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A/ALEBO TRVANIA ZMLUVY
Obdobie v mesiacoch: 5 (od uzatvorenia zmluvy)
ČASŤ Č. 2 NÁZOV Uskutočnenie stavby „Zariadenie na zhodnotenie odpadov Trnava 2. etapa výstavby“. časť "Prevádzkové súbory"
1) STRUČNÝ OPIS
PS 02 TAP – Technologická časť – linka TAP.
2) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

45222100, 43414000, 42417200, 42417300, 45400000

3) MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
: Realizácia druhej časti zákazky pozostáva z nasledujúcich častí (prevádzkových súborov, ktoré riadiaci orgán nepovažuje za stavbu podľa zákona o verejnom obstarávaní ale za tovary): PS 02 TAP – Technologická časť – linka TAP. Účelom technologickej linky je výroba alternatívneho tuhého paliva z komunálneho a živnostenského odpadu, a s tým súvisiaca redukcia množstva odpadu ukladaného na skládku. Technologická linka sa skladá z nasledujúcich zariadení: - pomalobežný drvič odpadu, - magnetický separátor nad dopravníkom oceľovej konštrukcie, - stacionárny diskový separátor, - balistický separátor, - jemný drvič odpadu, - 2 dopravníky šírky 1 m, 2 dopravníky šírky 1,2 m.
4) ÚDAJ O ODLIŠNOM DÁTUME VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A/ALEBO TRVANIA ZMLUVY
Obdobie v mesiacoch: 5 (od uzatvorenia zmluvy)

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
Zákazka sa bude financovať z príspevku Ministerstva životného prostredia SR v súlade s podmienkami Operačného programu Životné prostredie, prioritná os č. 4 Odpadové hospodárstvo z Kohézneho fondu EÚ, z príspevku zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov. Platby sa budú vykonávať bez preddavku po ukončení ucelených častí, prevodným príkazom na základe faktúr so splatnosťou 90 dní odo dňa ich vystavenia.
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Vyhradené zákazky
Nie

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU A/ALEBO PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA
Áno
odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Operačný program 2410000 Životné prostredie, Prioritná os č. 4, - Odpadové hospodárstvo, Operačný cieľ 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu, Operačný cieľ 4.2 Podpora aktivít na znehodnocovanie odpadov . Kód ITMS: NFP24140110410. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo využiť výsledok tohto verejného obstarávania aj na iný projekt (projekty) a/alebo program (programy) s podobným zameraním.
VI.2) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.4) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
3.6.2010

Viac informácií: http://www.trnava.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.