Prihlásenie

SK-Liptovský Mikuláš: Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

10.6.-10.8.2010

SK-Liptovský Mikuláš: Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou nábytku a softvérových balíkov

2010/S 111-168519

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Mesto Liptovský Mikuláš
Štúrova 1989/41
Kontakt: Ivan Brtáň
031 42 Liptovský Mikuláš
SLOVENSKO
Telefón +421 445565111
E-mail: ivan.brtan@mikulas.sk
Fax +421 445621396

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI
Regionálny alebo miestny orgán
Iný predmet Samospráva
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov Nie

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.1) NÁZOV ZÁKAZKY PODĽA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Vybudovanie centralizovaného uceleného IS mesta, dobudovanie a prebudovanie technickej infraštruktúry, vybudovanie metropolitnej siete, podpora elektronických služieb mesta, dobudovanie dátovej základne úradu, vybudovanie komplexného informačného systému a bezpapierového úradu.
II.2) DRUH ZÁKAZKY A MIESTO DODANIA TOVAROV ALEBO POSKYTOVANIA SLUŽIEB
Tovary
mesto Liptovský Mikuláš, Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš.

NUTS kód SK031

II.3) STRUČNÝ OPIS CHARAKTERU A MNOŽSTVA ALEBO HODNOTY TOVAROV ALEBO SLUŽIEB

Dodávka výpočtovej techniky, didaktickej techniky, servery, diskové polia, páskové knižnice, pracovné stanice, periférie, príslušenstvo, aktívne sieťové prvky, multimediálne zariadenia, softvér - operačné a databázové systémy, aplikačné programové vybavenie, káblové rozvody a služby s tým súvisiace. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 4 000 000,00 EUR
Rozdelenie na časti Nie
II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

30000000, 48000000, 51600000, 72000000

II.5) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.6) NA TOTO OBSTARÁVANIE SA VZŤAHUJE DOHODA O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ (GPA)
Nie
II.7) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Vyhradené zákazky
Nie

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU A/ALEBO PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA
Áno
odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni.
Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásmového prístupu.
VI.2) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.4) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
9.6.2010

Viac informácií: http://www.liptovskymikulas.sk/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.