Prihlásenie

SK-Sereď: Služby na zber odpadu PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

23.7.-23.8.2010

SK-Sereď: Služby na zber odpadu

2010/S 141-217436

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Mesto Sereď
Námestie republiky 1176/10
Kontakt: Mestský úrad Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď
Kontakt: Ing. Eva Hanusová
926 01 Sereď
SLOVENSKO
Telefón +421 317892392 / 317896033
E-mail: mu@sered.sk, prednosta@sered.sk
Fax +421 317892447

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI
Regionálny alebo miestny orgán
Iný predmet výkon samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov Nie

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.1) NÁZOV ZÁKAZKY PODĽA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Nakladanie s komunálnym odpadom.
II.2) DRUH ZÁKAZKY A MIESTO DODANIA TOVAROV ALEBO POSKYTOVANIA SLUŽIEB
Kategória služieb: č. 16
Sereď.

NUTS kód SK021

II.3) STRUČNÝ OPIS CHARAKTERU A MNOŽSTVA ALEBO HODNOTY TOVAROV ALEBO SLUŽIEB

Predmetom zákazky je zber komunálneho a triedeného odpadu zo sídlisk, rodinných domov a z prevádzok podnikateľských a nepodnikateľských prevádzok na území mesta Sereď, preprava odpadu na riadenú skládku odpadu a na zberný dvor. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky bude upresnená v súťažných podkladoch. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 1 000 000,00 EUR
Rozdelenie na časti Nie
II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

90511000, 90511100, 90511200, 90511300, 90511400, 90512000

II.5) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
2.8.2010
II.6) NA TOTO OBSTARÁVANIE SA VZŤAHUJE DOHODA O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ (GPA)
Nie
II.7) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Vyhradené zákazky
Nie

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU A/ALEBO PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA
Nie
VI.2) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Viac informácií: http://www.sered.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.