Prihlásenie

SK-Žilina: Služby informačných technológií PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

29.7.-29.8.2010

SK-Žilina: Služby informačných technológií

2010/S 145-223990

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
Kontakt: Komenského 48, Žilina
Kontakt: Ing. Jozef Višňovský
011 09 Žilina
SLOVENSKO
Telefón +421 415032427
E-mail: obstaravanie@zask.sk
Fax +421 415032434

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

I.2) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI
Regionálny alebo miestny orgán
Iný predmet Regionálna samospráva
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov Nie

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.1) NÁZOV ZÁKAZKY PODĽA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Elektronizácia služieb VÚC.
II.2) DRUH ZÁKAZKY A MIESTO DODANIA TOVAROV ALEBO POSKYTOVANIA SLUŽIEB
Kategória služieb: č. 9
Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina.

NUTS kód SK031

II.3) STRUČNÝ OPIS CHARAKTERU A MNOŽSTVA ALEBO HODNOTY TOVAROV ALEBO SLUŽIEB

Vytvorenie, rozvoj a zdieľanie efektívnych elektronických služieb eGoverment určených pre samosprávy. Rozdelenie na časti Nie
II.4) SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

72222300, 72212000, 72310000, 48000000, 30210000

II.5) PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
17.9.2010
II.6) NA TOTO OBSTARÁVANIE SA VZŤAHUJE DOHODA O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ (GPA)
Áno
II.7) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1) Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
III.2) PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1) Vyhradené zákazky
Nie

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1) ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU A/ALEBO PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA
Áno
odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Európsky fond regionálneho rozvoja, Operačný program informatizácia spoločnosti.

Viac informácií: http://www.zask.sk/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.