Prihlásenie

D-Mníchov: Zariadenia plynofikačnej siete

5.8.-5.9.2010

D-Mníchov: Zariadenia plynofikačnej siete

2010/S 150-231647

OZNÁMENIE O KVALIFIKAČNOM SYSTÉME – VYBRANÉ ODVETVIA

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Thüga AG (federführend für die Thüga Gruppe)
Nymphenburger Straße 39
Kontakt: Herrn Peter Schöberl
80335 München
NEMECKO
Telefón +49 8938197-1550
E-mail: peter.schoeberl@thuega.de
Fax +49 8938197-1546

Ďalšie informácie týkajúce sa kvalifikačného systému možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

Ďalšiu dokumentáciu možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

Žiadosti o kvalifikáciu budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta)

ODDIEL II: PREDMET KVALIFIKAČNÉHO SYSTÉMU

II.4)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

39340000

Stručný opis
Zariadenia plynofikačnej siete.

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1)KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.1.2)Použije sa elektronická aukcia
Nie
IV.2)ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2)Doba trvania kvalifikačného systému
Časovo neobmedzené trvanie

Viac informácií: http://www.thuega.de/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.