Prihlásenie

SK-Bánovce nad Bebravou: Služby informačných technológií OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV

6.8.-6.10.2010

SK-Bánovce nad Bebravou: Služby informačných technológií

2010/S 151-233218

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ SÚŤAŽE NÁVRHOV

Túto súťaž upravuje smernica 2004/18/ES

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Mesto Bánovce nad Bebravou
Námestie Ľ. Štúra 1/1
Kontakt: Mesto Bánovce nad Bebravou, Námestie Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Kontakt: verejné obstarávanie - Ing. Roman Kuchár; organizačné záležitosti - Ing. Mário Biras
957 01 Bánovce nad Bebravou
SLOVENSKO
Telefón +421 905669040
E-mail: obstaravanie@gmail.com
Fax +421 387603084

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty (vrátane dokumentov na dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

Ponuky, žiadosti o účasť alebo vyjadrenia záujmu budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta)

I.2)DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI
Regionálny alebo miestny orgán
Iný predmet Samospráva
I.3)HLAVNÁ ČINNOSŤ ALEBO ČINNOSTI OBSTARÁVATEĽA

ODDIEL II: PREDMET SÚŤAŽE NÁVRHOV/OPIS NÁVRHU

II.1)OPIS
II.1.1)Názov súťaže návrhov/návrhu podľa verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Elektronizácia služieb mesta Bánovce nad Bebravou.
II.1.2)Stručný opis
Predmetom zákazky je vytvorenie, rozvoj a zdieľanie efektívnych elektronických služieb eGovernment určenýchpre mesto Bánovce nad Bebravou. Cieľom zákazky je navrhnúť, vytvoriť a implementovať vybrané elektronické služby („eGovernment služby"), ktoré budú poskytované miestnou samosprávou pre potreby verejnosti a to najmä občanov a podnikateľských subjektov.
EGovernment služby musia byť navrhnuté, vytvorené, udržiavané a prevádzkované prostredníctvom investícií do kvalitného back office samosprávy a do zdieľaného hardvéru a softvéru, podporujúceho výkon kľúčových procesov na miestnej úrovni samosprávy v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy v SR. Zavádzanie efektívnych elektronických služieb mesta bude tvorené v súlade s konceptom elektronických služieb poskytovaných štátnou správou a bude prebiehať spoločne s elektronizáciu štátnej správy na centrálnej úrovni vzmysle stratégie i2010 a všeobecne uznávaných princípov eGovernment.
II.1.3)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

72222300, 72212000, 72310000, 48000000, 30210000

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1)KRITÉRIÁ NA VÝBER UCHÁDZAČOV
Osobné postavenie účastníkov súťaže návrhov.
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti.
Účastník musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 26 ods. 2 alebo ekvivalentnými dokladmi, resp. dokladmi podľa ods. 3 a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené fotokópie týchto dokladov. Účastník zapísaný v zozname podnikateľov môže nahradiť doklady uvedené v § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov, platnom v čase predkladania súťažného návrhu, podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Ak žiadosť o účasť predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní – osobné postavenie, predloží každý člen skupiny osobitne.
Ekonomické a finančné postavenie.
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
1. vyjadrenie banky, pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania žiadosti o účasť, o schopnosti účastníka plniť finančné záväzky. Zároveň účastník predloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých potvrdenia predkladá, nemá vedené účty ani v nich nemá žiadne záväzky;
2. prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, za posledné 3 hospodárske roky, t.j. 2007, 2008, 2009. Účastník predloží výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch, za posledné 3 hospodárske roky, t.j. 2007, 2008, 2009. Súčasťou predložených výkazov musí byt overenie príslušného daňového úradu podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov alebo rovnocenný doklad vydávaný v krajine sídla účastníka.; Týmto spôsobom musí účastník preukázať minimálny celkový obrat za predchádzajúce 3 hospodárske roky 2007, 2008 a 2009 spolu 1 650 000,00 EUR, pričom v každom z uvedeých rokov musí preukázať obrat vo výške minimálne 550 000 EUR. V prípade, ak bol účastníkovi povolený odklad termínu na predloženie daňového priznania a z tohto dôvodu účastník nevie predložiť výkaz ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2009, predloží účastník za rok 2009 doklady preukazujúce povolenie odkladu termínu na predloženie daňového priznania, a obrat za rok 2009 preukáže čestným vyhlásením o jeho výške. Ak žiadosť o účasť predkladá skupina, preukazuje splnenie podmienok účasti - ekonomické a finančné postavenie - spoločne. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti – ekonomické a finančné postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako úradne overené fotokópie týchto dokladov, pokiaľ nie je uvedené inak.
Technická spôsobilosť.
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
1. zoznam zmlúv o poskytnutých službách:
a) minimálne 1 zmluva, resp. projekt, v rokoch 2007, 2008, 2009, ktorej predmetom boli činnosti (služby) – analýza, návrh, implementácia, testovanie a školenie – v oblasti webových portálov, v celkovej hodnote minimálne 200 000 EUR bez DPH, a kde súčasťou bolo:
— personalizácia návštevníkov a obsahu portálu,
— komunikačné nástroje pre návštevníkov vo forme diskusných fór, help desku alebo poradní,
— zobrazovanie priestorových informácií prostredníctvom webového mapového klienta;
b) minimálne 1 zmluva, resp. projekt, v rokoch 2007, 2008, 2009, ktorej predmetom boli činnosti (služby) – analýza, návrh, implementácia, testovanie a školenie – v oblasti elektronických formulárov, v celkovej hodnote minimálne 200 000 EUR bez DPH, a kde súčasťou bolo:
— zber informácií slúžiacich pre elektronické služby,
— integrácia elektronických formulárov na webovú stránku portálu s možnosťou presmerovania zozbieraných dát do vlastného úložiska,
— zber priestorových informácií, ktoré sú následne zobrazované prostredníctvom webového mapového klienta,
— vytvorenie offline elektronických formulárov s možnosťou uloženia obsahu formulára lokálne, s automatickým predvyplnením dát a integráciou s back-end systémom formou XML alebo webových služieb;
c) minimálne 1 zmluva, resp. projekt, v rokoch 2007, 2008, 2009, ktorej predmetom boli činnosti (služby) – analýza, návrh, implementácia, testovanie a školenie – v oblasti elektronických platieb, v celkovej hodnote minimálne 100 000 EUR bez DPH, a kde súčasťou bolo:
— riešenie elektronických platieb na realizáciu platby preferovanou platobnou metódou prepojenou minimálne na 2 bankové inštitúcie,
— zabezpečenie minimálne 5 000 platobných transakcií ročne,
— integrácia riešenia elektronických platieb na webovú stránku portálu,
— akceptácia platieb cez kreditné karty,
— akceptácia platieb cez Internet banking;
d) minimálne 1 zmluva, resp. projekt, v rokoch 2007, 2008, 2009, ktorej predmetom boli činnosti (služby) – analýza, návrh, implementácia, testovanie a školenie – v oblasti geografických informačných systémov (GIS), v celkovej hodnote minimálne 100 000 EUR bez DPH, a kde súčasťou webového mapového klienta bolo:
— zber priestorových informácií,
— publikovanie priestorových informácií,
— editácia informácií (textových a priestorových),
— vyhľadávanie objektov v mape a v databáze nad adresnými bodmi,
— vyhľadávanie objektov v mape a v databáze nad katastrálnymi údajmi,
— pripojenie dokumentov a fotodokumentácie k jednotlivým objektom,
— generovanie tlačových zostáv do štandardných elektronických formátov - napríklad rtf, xls, pdf, xml a ekvivalentné,
— zobrazovanie priestorových informácií s minimálnym počtom 5.000 všetkých verejných prístupov ročne;
e) minimálne 1 zmluva, resp. projekt, v rokoch 2007, 2008, 2009, ktorej predmetom boli činnosti (služby) – analýza, návrh, implementácia, testovanie a školenie – v oblasti reportingu údajov, v celkovej hodnote minimálne 100 000 EUR bez DPH, a kde súčasťou bolo:
— poskytovanie offline reportov – predgenerovaných a archivovaných s možnosťou uloženia reportu užívateľovi,
— poskytovanie dynamických reportov – generovaných na požiadanie užívateľa z aktuálnych dát.
K zoznamu zmlúv o poskytnutých službách účastník predloží potvrdenia odberateľov (referencie), pričom ak odberateľom.
— bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí osoba oprávnená konať v danej veci za tohto verejného obstarávateľa,
— bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí osoba oprávnená konať v danej veci za tohto odberateľa; ak to nie je možné, záujemca predloží vyhlásenie o dodaní týchto služieb.
Potvrdenie (referencia) odberateľa musí obsahovať:
— obchodné meno a sídlo verejného obstarávateľa/inej osoby, u ktorého/ktorej je referenčný list potvrdený,
— obchodné meno a sídlo dodávateľa,
— stručný popis predmetu zmluvy/projektu, ktorý bude jednoznačne preukazovať splnenie požiadavky verejného obstarávateľa pre danú referenciu,
— fakturovanú sumu v EUR bez DPH,
— termín plnenia zmluvy (od-do, mesiac/rok),
— kontaktná osoba za verejného obstarávateľa/inú osobu (meno, priezvisko, pozícia, aktuálne telefónne číslo, aktuálny e-mail),
— osoba oprávnená konať v danej veci za verejného obstarávatela/inú osobu (meno, priezvisko, pozícia, aktuálne telefónne číslo, aktuálny email),
— dátum, miesto a podpis oprávnenej osoby.
2. Údaje o expertoch, ktorých bude mať účastník k dispozícii pri plnení zmluvy:
a) expert č. 1 – Projektový manažér:
— minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti riadenia projektov informačných systémov (IS) / informačných technológií (IT),
— minimálne 2 praktické skúsenosti v oblasti riadenia projektov IS/IT,
— získaný a platný certifikát pre oblasť riadenia projektov – napríklad PRINCE2, IPMA, PMP alebo ekvivalent týchto certifikátov od inej akreditovanej autority (originál alebo overená kópia);
b) expert č. 2 – Asistent projektového manažéra:
— minimálne 3 roky odborných skúseností v oblasti riadenia projektov IS/IT,
— minimálne 1 praktická skúsenosť v oblasti riadenia projektov IS/IT,
— získaný a platný certifikát pre oblasť správy a prevádzky databázy a aplikácií informačného systému verejnej správy alebo iný porovnateľný certifikát (originál alebo overená kópia);
c) expert č. 3 – Konzultant pre elektronické služby:
— minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti analýzy, návrhu a implementácie projektov IS/IT, minimálne 2 roky odborných skúseností v oblasti riadenia a implementácie elektronických služieb,
— minimálne 1 praktická skúsenosť s analýzou, návrhom a implementáciou projektov IS/IT,
— minimálne 1 praktická skúsenosť s riadením a implementáciou elektronických služieb;
d) expert č. 4 – Konzultant pre webový portál:
— minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti analýzy, návrhu a implementácie webových portálov,
— minimálne 2 praktické skúsenosti s analýzou, návrhom a implementáciou webových portálov;
e) expert č. 5 – Konzultant pre elektronické formuláre:
— minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti analýzy, návrhu a implementácie riešení elektronických formulárov,
— minimálne 1 praktická skúsenosť s implementáciou offline formulárov,
— minimálne 1 praktická skúsenosť s implementáciou webových formulárov;
f) expert č. 6 – Konzultant pre elektronické platby:
— minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti analýzy, návrhu a implementácie riešení elektronických platieb,
— minimálne 1 praktická skúsenosť s implementáciou riešenia pre akceptáciu kreditných kariet,
— minimálne 1 praktická skúsenosť s implementáciou riešenia Internet bankingu;
g) expert č. 7 – Konzultant pre GIS:
— minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti analýzy, návrhu a implementácie GIS,
— minimálne 1 praktická skúsenosť v oblasti analýzy, návrhu a implementácie GIS s poskytovaním verejne prístupných geoinformačných služieb pre občanov a podnikateľov, vrátane údajov z katastra nehnuteľností;
h) expert č. 8 – Konzultant pre integráciu:
— minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti analýzy, návrhu a implementácie riešení integrácie IT/IS,
— minimálne 1 praktická skúsenosť s implementáciou integrácie informačných systémov cez užívateľské rozhranie alebo portál,
— minimálne 1 praktická skúsenosť s implementáciou integrácie informačných systémov cez webové služby;
i) expert č. 9 – Konzultant pre reporting:
— minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti analýzy, návrhu a implementácie riešení pre reporting dát/údajov,
— minimálne 1 praktická skúsenosť s implementáciou offline reportov,
— minimálne 1 praktická skúsenosť s implementáciou dynamických reportov;
j) expert č. 10 – Konzultant pre infraštruktúru:
— minimálne 5 rokov odborných skúseností v oblasti implementácie a administrácie hardvérovej a sieťovej infraštruktúry v oblasti informačných systémov,
— minimálne 1 praktická skúsenosť s implementáciou a administráciou hardvérovej infraštruktúry v oblasti informačných systémov,
— minimálne 1 praktická skúsenosť s implementáciou a administráciou sieťovej infraštruktúry v oblasti informačných systémov.
Splnenie vyššie požadovaných kvalifikačných predpokladov expertov účastník preukáže zoznamom expertov a doložením vlastnoručne podpísaného profesijného životopisu za každého experta osobitne. Z dôvodu zložitosti zákazky verejný obstarávateľ požaduje, aby každý expert bol iná osoba, teda aby nebola tá istá osoba uvádzaná na pozíciách niekoľkých expertov. Cieľom tohto opatrenia je, aby sa neznížil výkon týchto expertov kumulovaním do jednej osoby.
Profesijný životopis každého experta musí obsahovať náležitosti uvedené vo vzore, ktorý je súčasťou súťažných podmienok – a je členený do nasledovných častí:
A) titul, meno a priezvisko príslušného experta;
B) dosiahnutý najvyšší stupeň vzdelania;
C) pracovné skúsenosti – história zamestnania;
D) prehľad odborných skúseností, z ktorých budú jednoznačne vyplývať odborné skúsenosti experta v požadovanej oblasti v požadovanej minimálnej dĺžke trvania;
E) prehľad praktických skúseností v požadovanom množstve a rozsahu;
F) dátum a podpis experta.
V prípade, že nie je možné doložiť originál alebo overenú kópiu požadovaných certifikátov z dôvodu, že sa vystavujú výlučne elektronickou formou, verejný obstarávateľ bude akceptovať aj takto predložené certifikáty za predpodkladu, že bude zabezpečená možnosť ich jednoznačného overenia u autority, ktorá ich vystavila, a to bez potreby kontaktovať účastníka.
V prípade, že sa na plnení predmetu zákazky bude podieľať expert, ktorý plynule nekomunikuje v slovenskom alebo českom jazyku, zabezpečí uchádzač na požiadanie simultánne tlmočenie a preklad, pričom všetka dokumentácia bude realizovaná výhradne v slovenskom jazyku alebo prekladom do slovenského jazyka.
3. Certifikát účastníka dokladujúci zavedený systém riadenia kvality ISO radu 9000 v predmete zákazky, resp. preukázanie iných dôkazov preukazujúcich opatrenia na zabezpečenie kvality (napr. príručka kvality, politika kvality, plán kvality, vykonané opatrenia na zabezpečenie kvality),
4. Certifikát účastníka dokladujúci zavedený systém riadenia bezpečnosti informácií (ISMS) podľa ISO radu 27000 alebo ekvivalent, resp. preukázanie iných dôkazov preukazujúcich opatrenia na zabezpečenie riadenia bezpečnosti informácií.
III.2)ÚČASŤ JE VYHRADENÁ PRE URČITÚ PROFESIU
Nie

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1)DRUH SÚŤAŽE NÁVRHOV
Verejná súťaž
IV.2)MENÁ VOPRED VYBRANÝCH UCHÁDZAČOV
IV.3)KRITÉRIÁ, KTORÉ SA UPLATNIA PRI VYHODNOTENÍ NÁVRHOV
1. Cena 51 %.
2. Kvalita navrhovaného riešenia 49 %.
Spôsob hodnotenia je uvedený v súťažných podmienkach.
IV.4)ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.4.1)Referenčné číslo spisu pridelené verejným obstarávateľom/obstarávateľom
IV.4.2)Podmienky na získanie súťažných podkladov a ďalšej dokumentácie
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom 23.8.2010 - 11:00
Spoplatnenie súťažných podkladov Nie
IV.4.3)Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
17.9.2010 - 11:00
IV.4.4)Dátum odoslania výzvy na účasť vybraným záujemcom
IV.4.5)Jazyk (jazyky), v ktorých možno predložiť návrhy alebo podklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
Czech. Slovenčina.
IV.5)ODMENY A POROTA
IV.5.1)Budú udelené ceny a/alebo odmeny
Áno
a hodnota udelených cien a/alebo odmien Odmena bude udelená len víťaznému návrhu, a to vo výške 2 000 EUR.
IV.5.2)Podrobnosti o platbách všetkým účastníkom
IV.5.3)Nadväzujúce zákazky:
Áno. Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo jednému z víťazov súťaže
IV.5.4)Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné
Áno
IV.5.5)Mená vybraných členov poroty

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1)SÚŤAŽ NÁVRHOV SA TÝKA PROJEKTU A/ALEBO PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA
Áno
uveďte odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): ERDF, Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS).
VI.2)DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Číslo predbežného oznámenia pre zadávanie tejto zákazky a dátum zverejnenia:

2010/S 145-223991 zo dňa 29.7.2010

I.1) Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta):
Telefón: Roman Kuchár +421 905669040; Mário Biras +421 387629148.

e-mail: Roman Kuchár - obstaravanie@gmail.com; Mário Biras - regiony@banovce.sk

IV.4.2) Súťažné podmienky môže záujemca získať na základe písomne doručenej žiadosti o ich poskytnutie, pričom v tejto žiadosti musí byť jednoznačne uvedená poštová adresa, na ktorú mu súťažné podmienky majú byť zaslané. Súťažné podmienky je možné vyzdvihnúť si aj osobne u kontaktnej osoby pre organizačné záležitosti, a to v pracovných dňoch od 9:00 do 11:00 na adrese sídla verejného obstarávateľa.
VI.5) Mená členov poroty sú uvedené v súťažných podmienkach.
Účastník súťaže návrhov musí akceptovať a súhlasiť, že jeho súťažný návrh (v prípade, že bude vyhodnotený ako víťazný) bude verejným obstarávateľom neobmedzene použitý pre účely vypracovania žiadosti o nenávratný finančný príspevok (a súvisiacej dokumentácie) z Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prípadne iného podporného programu. To platí pre všetky časti súťažného návrhu.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jeden súťažný návrh v prípade, že všetky súťažné návrhy presiahnu finančné možnosti verejného obstarávateľa.
VI.3)REVÍZNE POSTUPY
VI.3.1)Orgán zodpovedný za konanie o námietkach

Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.BOX 58
820 04 Bratislava
SLOVENSKO
Telefón +421 250264176
Fax +421 250264219

VI.3.2)Podanie žiadostí o nápravu a námietok
VI.3.3)Úrad, v ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch

Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.BOX 58
820 04 Bratislava
SLOVENSKO
Telefón +421 250264176
Fax +421 250264219

VI.4)DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
2.8.2010

Viac informácií: http://www.banovce.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.