Prihlásenie

SK-Budulov: Priemyselné mechanizmy PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

24.-29.8.2010

SK-Budulov: Priemyselné mechanizmy

2010/S 163-250799

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Združenie Separe
Budulov 60
Kontakt: Inpro Poprad, s.r.o.
Kontakt: Ing. Vladimír Margetaj
045 01 Budulov
SLOVENSKO
Telefón +421 527730110
E-mail: inpropoprad@gmail.com
Fax +421 527730110

Ďalšie informácie možno získať na: Inpro Poprad, s.r.o.
Ústecko-Orlická 3300/25
Kontakt: Inpro Poprad, s.r.o.
Kontakt: Ing. Vladimír Margetaj
058 01 Poprad
SLOVENSKO
Telefón +421 527730110
E-mail: inpropoprad@gmail.com
Fax +421 527730110

I.2)DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI
Iný verejný obstarávateľ občianske združenie
Životné prostredie
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov Nie

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.1)NÁZOV ZÁKAZKY PODĽA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Predvádzacie a školiace stredisko ekotechnológií.
II.2)DRUH ZÁKAZKY A MIESTO DODANIA TOVAROV ALEBO POSKYTOVANIA SLUŽIEB
Tovary
objekt na parc. č. 569 v obci Buzica.

NUTS kód SK042

II.3)STRUČNÝ OPIS CHARAKTERU A MNOŽSTVA ALEBO HODNOTY TOVAROV ALEBO SLUŽIEB

Výroba, dodávka, montáž a sfunkčnenie predvádzacích technologických liniek, zabudovaných do stavebného diela:
PS 01.1 Drvič na drevný odpad – štiepkovač a lis na drevnú hmotu.
PS 01.2 Drvič a briketovacia linka na slamu.
PS 01.3 Lis na repku olejnú s rafinériou.Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 362 000,00 EUR
Rozdelenie na časti Áno
II.4)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

42000000, 43414000

II.5)PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.6)NA TOTO OBSTARÁVANIE SA VZŤAHUJE DOHODA O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ (GPA)
Nie
II.7)DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

INFORMÁCIE O ČASTIACH

ČASŤ Č. 1 NÁZOV PS 01.1 Drvič na drevný odpad – štiepkovač a lis na drevnú hmotu
1)STRUČNÝ OPIS
Výroba, dodávka, montáž a sfunkčnenie predvádzacej technologickej linky.
PS 01.1 Drvič na drevný odpad – štiepkovač a lis na drevnú hmotu.
Účelom je názorné a reálne predvádzanie technológie výroby biopaliva – drevených brikiet, lisovaním pri vysokom tlaku bez pridávania spojiva.
2)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

42000000, 43414000

3)MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
1 ks
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 94 500,00 EUR
4)ÚDAJ O ODLIŠNOM DÁTUME VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A/ALEBO TRVANIA ZMLUVY
Obdobie v mesiacoch: 1 (od uzatvorenia zmluvy)
ČASŤ Č. 2 NÁZOV PS 01.2 Drvič a briketovacia linka na slamu
1)STRUČNÝ OPIS
Výroba, dodávka, montáž a sfunkčnenie predvádzacej technologickej linky.
PS 01.2 Drvič a briketovacia linka na slamu.
Účelom je názorné a reálne predvádzanie technológie výroby biopaliva – brikiet zo slamy, lisovaním pri vysokom tlaku bez pridávania spojiva.
2)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

42000000, 43414000

3)MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
1 ks
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 74 000,00 EUR
4)ÚDAJ O ODLIŠNOM DÁTUME VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A/ALEBO TRVANIA ZMLUVY
Obdobie v mesiacoch: 1 (od uzatvorenia zmluvy)
ČASŤ Č. 3 NÁZOV PS 01.3 Lis na repku olejnú s rafinériou
1)STRUČNÝ OPIS
Výroba, dodávka, montáž a sfunkčnenie predvádzacej technologickej linky.
PS 01.3 Lis na repku olejnú s rafinériou.
Účelom je názorné a reálne predvádzanie technológie výroby biooleja – surového repkového oleja.
2)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

42000000, 43414000

3)MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH
1 ks
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 193 500,00 EUR
4)ÚDAJ O ODLIŠNOM DÁTUME VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A/ALEBO TRVANIA ZMLUVY
Obdobie v mesiacoch: 1 (od uzatvorenia zmluvy)

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1)PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1)Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
III.2)PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)Vyhradené zákazky
Nie

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1)ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU A/ALEBO PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA
Áno
odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Združenia Separe a NFP schváleného projektu „Melléktermékek, mint energiaforrások / Vedľajšie produkty ako zdroj energie“ z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013.
VI.4)DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
20.8.2010

Viac informácií: http://www.zdruzeniesepare.eu

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.