Prihlásenie

SK-Banská Štiavnica: Motorové vozidlá na špeciálne účely PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

25.8.-25.9.2010

SK-Banská Štiavnica: Motorové vozidlá na špeciálne účely

2010/S 164-252086

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Mesto Banská Štiavnica
Radničné námestie 1
Kontakt: MÚ Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica
Kontakt: Šoková Dagmar
969 24 Banská Štiavnica
SLOVENSKO
Telefón +421 456911104
E-mail: engelsro@yahoo.com
Fax +421 456911207

I.2)DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI
Regionálny alebo miestny orgán
Iný predmet Samospráva
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov Nie

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.1)NÁZOV ZÁKAZKY PODĽA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Zvýšenie kvality ovzdušia v meste Banská Štiavnica – nákup multifunkčného čistiaceho vozidla.
II.2)DRUH ZÁKAZKY A MIESTO DODANIA TOVAROV ALEBO POSKYTOVANIA SLUŽIEB
Tovary
mesto Banská Štiavnica.

NUTS kód SK032

II.3)STRUČNÝ OPIS CHARAKTERU A MNOŽSTVA ALEBO HODNOTY TOVAROV ALEBO SLUŽIEB

Nákup multifunkčného čistiaceho vozidla so zametacou a polievacou nadstavbou pre čistienie pozemných komunikácií a verejných priestranstiev v meste Banská Štiavnica.Rozdelenie na časti Nie
II.4)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

34144000, 34144400

II.5)PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.6)NA TOTO OBSTARÁVANIE SA VZŤAHUJE DOHODA O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ (GPA)
Áno
II.7)DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1)PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1)Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
III.2)PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)Vyhradené zákazky
Nie

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1)ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU A/ALEBO PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA
Áno
odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): OP Životné prostredie, Prioritná os 3 - Ochrana ovzdušia a min. nepriaznivých vplyvov, Opatrenie 3.1 - Ochrana ovzdušia a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy.
VI.2)DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.4)DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
21.8.2010

Viac informácií: http://www.banskastiavnica.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.