Prihlásenie

SK-Bratislava: Účtovnícke a audítorské služby PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

30.8.-30.9.2010

SK-Bratislava: Účtovnícke a audítorské služby

2010/S 167-256219

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45
Kontakt: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Kontakt: Ing. Zuzana Majerová
821 09 Bratislava
SLOVENSKO
Telefón +421 258311127
E-mail: zuzana.majerova@ndsas.sk
Fax +421 258311701

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

I.2)DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI
Organizácia riadená verejným právom
Iný predmet Výstavba, prevádzka a údržba diaľníc a rýchlostných ciest
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov Nie

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.1)NÁZOV ZÁKAZKY PODĽA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Poskytovanie audítorských a poradenských služieb.
II.2)DRUH ZÁKAZKY A MIESTO DODANIA TOVAROV ALEBO POSKYTOVANIA SLUŽIEB
Kategória služieb: č. 9
sídlo verejného obstarávateľa.

NUTS kód SK010

II.3)STRUČNÝ OPIS CHARAKTERU A MNOŽSTVA ALEBO HODNOTY TOVAROV ALEBO SLUŽIEB

Predmetom zákazky je záväzok audítora poskytnúť klientovi po dobu trvania zmluvného vzťahu audítorské služby súvisiace s účtovnými výkazmi spoločnosti za roky končiace sa 31. decembrom príslušného kalendárneho roka a to: štatutárny audit, list odporúčaní, výročná správa, konzultačné a poradenské služby.Rozdelenie na časti Nie
II.4)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

79210000, 79221000

II.5)PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.6)NA TOTO OBSTARÁVANIE SA VZŤAHUJE DOHODA O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ (GPA)
Áno
II.7)DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1)PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1)Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
III.2)PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)Vyhradené zákazky

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1)ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU A/ALEBO PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA
Nie
VI.2)DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3)INFORMÁCIE O VŠEOBECNOM ZÁKONNOM RÁMCI
VI.4)DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
26.8.2010

Viac informácií: http://www.ndsas.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.