Prihlásenie

PG-Port Moresby: ERF – HRDP1 dlhodobá odborná pomoc PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

2.12.2010-15.1.2011

 

PG-Port Moresby: ERF – HRDP1 dlhodobá odborná pomoc

2010/S 234-357000

Miesto: krajiny Tichomoria v rámci AKT – Papua-Nová Guinea

Predbežné oznámenie o obstarávaní

Služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Hlavný predmet:

71356200 Technická pomoc

 1.Referenčné číslo:
EuropeAid/130786/D/SER/PG.
 2.Konanie:
Užšia súťaž.
 3.Program:
9. alebo 10. ERF.
 4.Zdroj financovania:
Finančná dohoda.
 5.Obstarávateľ:
Národný povoľujúci úradník, Port Moresby, PAPUA-NOVÁ GUINEA.
 6.Charakter obstarávania
 7.Opis obstarávania:
Cieľom tohto obstarávania je poskytnúť odborné a poradenské služby pre zaistenie účinnej a včasnej realizácie I. fázy programu rozvoja ľudských zdrojov (HRDP I).
Celkovým cieľom programu podpory sektorovej politiky (SPSP) je podporiť rozvoj ľudských zdrojov Papuy-Novej Guiney v oblasti vzdelávania, pričom cieľ programu (špecifický cieľ) je dvojaký: podporiť plán všeobecného základného vzdelávania (UBE) a posilniť celosektorový prístup vo vzdelávaní.
Očakávané výsledky HRDP I sú:
— zvýšenie riadiacej kapacity vzdelávacieho systému Papuy-Novej Guiney,
— zvýšiť pedagogické a riadiace zručnosti učiteľov základných škôl a
— zlepšiť prístup učiteľov k predkvalifikačnému školeniu a vzdelávaniu počas zamestnania.
Služby odbornej pomoci budú zahŕňať:
— 1 vedúci tímu podporí Ministerstvo vzdelávania (MV) pri realizácii HRDP1 a vypracuje celosektorový prístup (SWA),
— 1 poradca pre školenia podporí rozvoj kapacity pedagogických a riadiacich zručností učiteľov a úradníkov v oblasti vzdelávania.
 8.Čísla a názvy častí:
Zmluva je rozdelená na časti: Nie, len 1 časť.
 9.Rozpočet:
Maximálny rozpočet: 2 200 000 EUR.
 10.Plánovaný termín uverejnenia oznámenia o obstarávaní služieb:
December 2010.
 11.Dodatočné informácie:
Toto obstarávanie bolo vydané s retenčnou klauzulou, v súlade s článkom 19 písm. b) prílohy IV k revidovanej dohode o partnerstve AKT – ES. Zmluva bude podpísaná len po uzavretí finančnej dohody.
 12.Právny základ:
Dohoda o partnerstve AKT – ES podpísaná v Cotonou 23.6.2000, v znení neskorších zmien a doplnení.
 13.Dátum odoslania tohto oznámenia:
22.11.2010.


Poznámky:

Medzi uverejnením predbežného oznámenia a uverejnením príslušného oznámenia o obstarávaní musí uplynúť minimálne 30 kalendárnych dní.

V tomto období sa nemajú zasielať žiadne prihlášky a žiadosti o informácie.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.