Prihlásenie

TH-Bangkok: DCI – Udržateľná spotreba a výroba: zložka politická podpora – Thajsko PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

2.12.2010-1.9.2011

TH-Bangkok: DCI – Udržateľná spotreba a výroba: zložka politická podpora – Thajsko

2010/S 234-356998

Miesto: Ázia – Thajsko

Predbežné oznámenie o obstarávaní

Služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Hlavný predmet:

71356200 Technická pomoc

 1.Referenčné číslo:
EuropeAid/130790/C/SER/TH.
 2.Konanie:
Užšia súťaž.
 3.Program:
DCI.
 4.Zdroj financovania:
Rozpočtová položka.
 5.Obstarávateľ:
Európska únia, zastúpená Európskou komisiou v mene a záujme užívateľských krajín, Bangkok, THAJSKO.
 6.Charakter obstarávania:
Odplatné.
 7.Opis obstarávania:
Cieľom tohto obstarávania je poskytnúť odbornú pomoc na podporu thajskej vlády pri výbere, prispôsobení a vykonávaní príslušných hospodárskych a regulačných politických nástrojov na podporu udržateľnej spotreby a výroby (USV), a teda zlepšením dlhodobej udržateľnosti thajských spotrebných a výrobných modelov.
Plánujú sa 4 hlavné zložky:
— cieľom prvej zložky je posilniť inštitučný základ podporovaním vývoja systému monitorovania USV a revidovať politiky, stratégie, štruktúry a akčné plány,
— druhá zložka sa zameriava na posilnenie funkcie zeleného obstarávania ako hnacej sily ekologizácie výrobných odvetví,
— tretia zložka je zameraná na testovanie a uskutočňovanie zásad udržateľnej výroby vo vybraných obchodných odvetviach,
— cieľom štvrtej zložky je zvýšiť informovanosť a informovať thajskú spoločnosť o udržateľnej spotrebe a výrobe.
Cieľovými skupinami služieb sú rozhodujúce orgány, tvorcovia politiky, výkonné štátne agentúry (na ústrednej a miestnej úrovni), odborníci a inštitúcie zapojené do politík vykonávania USV. Jedinými užívateľmi zvýšenej podpory pre vykonávanie opatrení USV v thajskom obchodnom sektore sú thajské malé a stredné podniky a zvýšená pozornosť bude venovaná thajským spotrebiteľom v súvislosti s udržateľnou výrobou.
 8.Čísla a názvy častí:
Zmluva je rozdelená na časti: nie, len 1 časť.
 9.Rozpočet:
Maximálny rozpočet: 2 000 000 EUR.
 10.Plánovaný termín uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
September 2011.
 11.Dodatočné informácie
 12.Právny základ:
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1905/2006 z 18.12.2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce.
 13.Dátum odoslania tohto oznámenia:
22.11.2010.


Poznámky:

Medzi zverejnením predbežného oznámenia a zverejnením príslušného oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania musí uplynúť minimálne 30 kalendárnych dní.

V tomto období sa nemajú zasielať žiadne prihlášky a žiadosti o informácie.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.