Prihlásenie

SK-Bratislava: Opravy a údržba protipožiarnych zariadení PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

7.2.-7.3.2011

SK-Bratislava: Opravy a údržba protipožiarnych zariadení

2011/S 25-040240

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Služby

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Mierová 23
Kontakt: Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky, Mierová 23, 815 11 Bratislava
Kontakt: Anna Nováková
815 11 Bratislava
SLOVENSKO
Telefón +421 248273342
E-mail: anna.novakova1@colnasprava.sk
Fax +421 243413326

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

I.2)DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
Všeobecná štátna správa
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov Nie

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.1)NÁZOV ZÁKAZKY PODĽA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Opravy a údržba protipožiarnych zariadení.
II.2)DRUH ZÁKAZKY A MIESTO DODANIA TOVAROV ALEBO POSKYTOVANIA SLUŽIEB
Kategória služieb: č. 1
Colné riaditeľstvo SR a Colné úrady na území SR.

NUTS kód SK0

II.3)STRUČNÝ OPIS CHARAKTERU A MNOŽSTVA ALEBO HODNOTY TOVAROV ALEBO SLUŽIEB

Opravy a údržba protipožiarnych zariadení.Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 193 403,00 EUR
Rozdelenie na časti Nie
II.4)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

50413200

II.5)PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.6)NA TOTO OBSTARÁVANIE SA VZŤAHUJE DOHODA O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ (GPA)
Áno
II.7)DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
II.1)NÁZOV ZÁKAZKY PODĽA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Základná podpora produktov IBM.
II.2)DRUH ZÁKAZKY A MIESTO DODANIA TOVAROV ALEBO POSKYTOVANIA SLUŽIEB
Kategória služieb: č. 7
Colné riaditeľstvo SR, Mierová 23, 815 11 Bratislava, SLOVENSKO.

NUTS kód SK01

II.3)STRUČNÝ OPIS CHARAKTERU A MNOŽSTVA ALEBO HODNOTY TOVAROV ALEBO SLUŽIEB

Základná podpora produktov IBM.Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 140 000,00 EUR
Rozdelenie na časti Nie
II.4)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

72267000

II.5)PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.6)NA TOTO OBSTARÁVANIE SA VZŤAHUJE DOHODA O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ (GPA)
Áno
II.7)DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1)PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1)Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
III.2)PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)Vyhradené zákazky
Nie

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1)ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU A/ALEBO PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA
Nie
VI.2)DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.4)DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
31.1.2011

Viac informácií: http://www.colnasprava.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.