Prihlásenie

SK-Senica: Zdravotnícke vybavenie PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

11.2.-11.4.2011

 

SK-Senica: Zdravotnícke vybavenie

2011/S 29-047833

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Poliklinika Senica, n.o.
Sotinská 1588
Kontakt: EUREDing, s.r.o., Borodáčová 3116/6, 821 03 Bratislava
Kontakt: Ing. Mgr. Radoslav Bohuš
905 01 Senica
SLOVENSKO
Telefón +421 948537033
E-mail: radoslav.bohus@eureding.sk

I.2)DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI
Iný verejný obstarávateľ nezisková organizácia
Zdravotníctvo
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov Nie

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.1)NÁZOV ZÁKAZKY PODĽA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Rekonštrukcia a modernizácia Polikliniky Senica.
II.2)DRUH ZÁKAZKY A MIESTO DODANIA TOVAROV ALEBO POSKYTOVANIA SLUŽIEB
Tovary

Poliklinika Senica, n.o.

Sotinská 1588.

905 01 Senica.

SLOVENSKO.

NUTS kód SK021

II.3)STRUČNÝ OPIS CHARAKTERU A MNOŽSTVA ALEBO HODNOTY TOVAROV ALEBO SLUŽIEB

Predmetom zákazky s názvom: "Rekonštrukcia amodernizácia Polikliniky Senica" bude:
I. SO 01 Zateplenie objektu poliklinik a výmna bočných vstupných dverí;
II. SO 02 Rekonštrukcia parkoviska;
III. Dodávka zdravotníckej prístrojovej techniky;
IV. Publicita a informovanosť.Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 1 010 943,30 EUR
Rozdelenie na časti Nie
II.4)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

33100000, 33112340, 33124100, 33127000, 33141626, 33182100, 51410000, 45100000, 45200000, 45310000, 45320000, 45410000, 45400000

II.5)PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
1.4.2011
II.6)NA TOTO OBSTARÁVANIE SA VZŤAHUJE DOHODA O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ (GPA)
Nie
II.7)DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1)PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1)Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
III.2)PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)Vyhradené zákazky
Nie

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1)ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU A/ALEBO PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA
Áno
odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Zákazka je financovaná zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačného programu Zdravotníctvo, ktorého vyhľasovateľom je Ministerstvo zdravotníctva SR.
VI.2)DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3)INFORMÁCIE O VŠEOBECNOM ZÁKONNOM RÁMCI
VI.4)DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
7.2.2011

Viac informácií: http://www.poliklinikase.sk/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.