Prihlásenie

SK-Bratislava: Chemikálie na úpravu vody PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

18.3.-18.5.2011

SK-Bratislava: Chemikálie na úpravu vody

2011/S 54-088833

PRAVIDELNÉ INFORMATÍVNE OZNÁMENIE – VYBRANÉ ODVETVIA

Tovary

Toto oznámenie je výzvou na súťaž Áno
Cieľom tohto oznámenia je skrátiť lehoty na predkladanie ponúk Nie

ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ

I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Slovenské elektrárne, a.s., Bratislava
Mlynské nivy 47
Kontakt: Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2
Kontakt: Ing. Jana Pecková
821 09 Bratislava 2
SLOVENSKO
Telefón +421 258663827
E-mail: jana.peckova@enel.com
Fax +421 258663690

Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

Súťažné podklady a doplňujúce dokumenty (vrátane dokumentov na dynamický nákupný systém) možno získať na: vyššie uvedenom kontaktnom mieste (miestach)

Ponuky, žiadosti o účasť alebo vyjadrenia záujmu budú doručené na: vyššie uvedené kontaktné miesto (miesta)

I.2)HLAVNÁ ČINNOSŤ ALEBO ČINNOSTI OBSTARÁVATEĽA
Elektrická energia

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1)NÁZOV ZÁKAZKY PODĽA OBSTARÁVATEĽA
Chemikálie na úpravy chladiacej vody pre Jadrové elektrárne Mochovce.
II.2)DRUH ZÁKAZKY
Tovary
II.3)STRUČNÝ OPIS ZÁKAZKY ALEBO NÁKUPU (NÁKUPOV)
Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
II.4)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

24962000

II.5)PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A TRVANIE ZMLUVY
Obdobie v mesiacoch: 24 (od uzatvorenia zmluvy)
II.6)PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZMLUVY A HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA
II.6.1)Pôvodná predpokladaná hodnota zákazky
II.6.2)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa.
II.7)Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA)
Áno
II.8)Doplňujúce informácie

ODDIEL IV: POSTUP A ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

IV.1)EVIDENČNÉ ČÍSLO SPISU, KTORÉ PRIDELIL OBSTARÁVATEĽ
1000020643

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1)ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU A/ALEBO PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA
Nie
VI.2)ĎALŠIE INFORMÁCIE
VI.3)PREDPOKLADANÁ CELKOVÁ HODNOTA ZÁKAZKY (ZÁKAZIEK) NA TOVARY ALEBO SLUŽBY
VI.4)DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
16.3.2011

DODATOK

PRAVIDELNÉ INFORMATÍVNE OZNÁMENIE, KTORÉ JE VÝZVOU NA SÚŤAŽ ALEBO UMOŽŇUJE SKRÁTENIE LEHÔT NA PREDKLADANIE PONÚK

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY

II.1)OPIS
II.1.1)Názov zákazky určený obstarávateľom
Chemikálie na úpravy chladiacej vody pre Jadrové elektrárne Mochovce.
II.1.2)Druh zákazky a miesto uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Kúpa
Hlavné miesto poskytovania služieb SE, a.s., závod Jadrové elektrárne Mochovce(EMO).

NUTS kód SK023

II.1.3)Oznámenie zahŕňa
Vypracovanie rámcovej dohody
II.1.4)Informácie o rámcovej dohode
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
Trvanie rámcovej dohody: obdobie v mesiacoch: 24
II.1.5)Rozdelenie na časti
Nie
II.2)MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY
II.2.1)Celkové množstvo alebo rozsah
Bude uvedené v súťažných podkladoch.
II.2.2)Opcie
Nie

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1)PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1)Požadované zábezpeky a záruky
Obstarávateľ nevyžaduje zábezpeku.
III.1.2)Právna forma, ktorú musí vytvoriť skupina dodávateľov, ktorej ponuka bude prijatá
Skupina dodávateľov, ktorého ponuka bude prijatá v lehote viazanosti ponuky vytvorí združenie v zmysle legislatívy platnej v SR.
III.1.3)Ďalšie osobitné podmienky, ktoré sú predmetom plnenia zmluvy
Nie
III.2)PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)Osobné postavenie dodávateľov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do profesijného alebo obchodného registra
Informácie a formálne náležitosti potrebné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 1. Uchádzač, ktorý má záujem o predloženie ponuky k predmetu zákazky musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych alebo úradne osvedčených kópií dokladov:
a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny;
b) nebol ani on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním;
c) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii, ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku;
d) nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
e) nemá evidované nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
f) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu;
g) nebolo mu v predchádzajúcich 3 rokoch preukázané závažní porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
2. Záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1 zákon č. 25/2006:
a) písm. a) a b) výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace;
b) písm. c) potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace;
c) písm. d) potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace;
d) písm. e) potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako 3 mesiace;
e) písm. f) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
Podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie môže nahradiť uvedené doklady úradne osvedčenou kópiou platného potvrdenia o jeho zapísaní v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Ak záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť podľa § 26 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, čestným vyhlásením. Čestné vyhlásenia záujemcu budú podpísané štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom záujemcu, ktorý je oprávnený konať v mene záujemcu v zmluvných vzťahoch.
§ 19 ods. 1 – Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov alebo záujemcov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.
V prípade skupiny dodávateľov splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú osobného postavenia preukazuje každý člen skupiny samostatne.
III.2.2)Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti potrebné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti Záujemca, ktorý má záujem o predloženie ponuky na predmet zákazky musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia a musí splnenie podmienok účasti preukázať predložením nasledovných dokladov:
— vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky banky o poskytnutí úveru,
— prehľadom o celkovom obrate alebo prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní za všetkých členov skupiny spoločne. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia.
Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie dokladom požadovaným obstarávateľom, možno ho nahradiť dokladom podľa predpisov v krajine jeho sídla. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musí predložiť požadované doklady v pôvodnom jazyku a zároveň aj ich preklad do slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku.
III.2.3)Technická spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti potrebné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť možno preukázať podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, s doleuvedenými dokladmi:
a) zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce 3 roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákon, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich dodaní;
b) certifikátom kvality na zodpovedajúci predmet kvalifikácie vydaným nezávislou inštitúciou podľa požiadaviek EN ISO 9001: 2008 alebo iným dokladom (napr. Príručka kvality) preukazujúcim, že záujemca má zavedený systém manažérstva podľa požiadaviek EN ISO 9001:2008certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie noriem zabezpečenia kvality uchádzačom alebo záujemcom.
Skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti, ktoré sa týkajú technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní za všetkých členov skupiny spoločne.
Obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty a iné doklady vydané orgánmi z členských štátov EU, ktoré sú rovnocenné certifikátom uvedeným v písm. b.).
III.2.4)Vyhradené zákazky
Nie
III.3)OSOBITNÉ PODMIENKY ZÁKAZIEK NA POSKYTOVANIE SLUŽIEB
III.3.1)Poskytovanie služby je vyhradené pre určitú profesiu
Nie
III.3.2)Právnické osoby uvedú mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov zodpovedných za poskytovanie služby
Nie

ODDIEL IV: POSTUP

IV.1)DRUH POSTUPU
IV.1.1)Druh postupu
Rokovacie konanie so zverejnením
IV.2)KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK
IV.2.1)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
ekonomicky najvýhodnejšia ponuka z hľadiskakritérií stanovených v špecifikáciách, vo výzve na potvrdenie záujmu alebo vo výzve na predloženie ponúk alebo na účasť v rokovaniach
IV.2.2)Použije sa elektronická aukcia
Nie
IV.3)ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.3.1)Podmienky na získanie súťažných podkladov a ďalšej dokumentácie
IV.3.2)Lehota na potvrdenie záujmu
8.4.2011
IV.3.3)Lehota na potvrdenie záujmu o predloženie ponúk alebo o rokovanie
IV.3.4)Jazyk (jazyky), v ktorom možno predložiť ponuky alebo doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
Slovenčina.

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1)TOTO OBSTARÁVANIE SA BUDE OPAKOVAŤ
Nie
VI.2)ĎALŠIE INFORMÁCIE
Dodávatelia musia informovať obstarávateľa o svojom záujme o zákazku (zákazky); príslušná zákazka (zákazky) sa zadá bez následného uverejnenia výzvy na súťaž Dodávatelia musia informovať obstarávateľa o svojom záujme o zákazku (zákazky) v písomnej forme (liste – poštou alebo faxom) Oznámenie musí byť podpísané poverenou osobou na zastupovanie v tejto súťaži. Kontaktná adresu obstarávateľa je uvedená v bode 1.1 tohto oznámenia.
V prípade záujmu skupiny záujemcov – splnomocnený zástupca záujemcu oprávnený konať za skupinu dodávateľov uvedie túto skutočnosť pri predkladaní dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti.
Lehota na potvrdenie záujmu: 8.4.2011 do 14:00 hod.
Lehota na predloženie dokladov: 18.5.2011 do 14:00 hod.
Lehota na predloženie ponuky bude uvedená v súťažných podkladoch.
Záujemca predloží doklady na splnenie podmienok účasti v uzavretom obale prostredníctvom poštovej zásielky na adresu obstarávateľa alebo osobne do podateľne obstarávateľa v lehote na predkladanie žiadosti o účasť. V prípade, ak uchádzač predloží doklady na splnenie podmienok účasti prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci deň doručenia dokladov obstarávateľovi.
Obálka musí byť označená nasledovnými údajmi: adresa obstarávateľa, adresa záujemcu, označenie „súťaž-neotvárať“, heslo: „Chemikálie EMO“, kontaktná osoba: Ing. Jana Pecková.
Presné lehoty (lehota na predkladanie ponúk, lehota otvárania ponúk) budú stanovené po vyhodnotení splnenia podmienok účasti na základe dohody medzi obstarávateľom a záujemcami, ktorí splnia podmienky účasti. Dodávatelia musia informovať obstarávateľa o svojom záujme o zákazku (zákazky); príslušná zákazka (zákazky) sa zadá bez následného uverejnenia výzvy na súťaži.
Každý záujemca, ktorý splní podmienky účasti podľa bodu III.2) bude vyzvaný na predloženie ponuky.
VI.3)REVÍZNE POSTUPY
VI.3.1)Orgán zodpovedný za konanie o námietkach
Presné informácie o lehotách na podávanie žiadostí o nápravu a na podávanie námietok:
VI.3.3)Úrad, na ktorom možno získať informácie o revíznych postupoch

Viac informácií: http://www.seas.sk/

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.