Prihlásenie

EG-Káhira: ENPI – Odborná pomoc pre budovanie kapacít sektora vzdelávania Centrálnej organizačnej a správnej agentúry PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

27.4.-27.5.2011

 

EG-Káhira: ENPI – Odborná pomoc pre budovanie kapacít sektora vzdelávania Centrálnej organizačnej a správnej agentúry

2011/S 81-132329

Miesto: Stredomorskí partneri, európske susedstvo – Egypt

Predbežné oznámenie o obstarávaní

Služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Hlavný predmet:

75100000 Verejná správa

 1.Referenčné číslo:
EuropeAid/131338/D/SER/EG.
 2.Konanie:
Užšia súťaž.
 3.Program:
ENPI.
 4.Zdroj financovania:
Finančná dohoda.
 5.Obstarávateľ:
Úrad správy programu pre podporu programu asociačnej dohody (PAO-SAAP), v záujme egyptského Ministerstva medzinárodnej spolupráce, Káhira, EGYPT.
 6.Charakter obstarávania:
Odplatné.
 7.Opis obstarávania:
Cieľom projektu odbornej pomoci je zvýšiť kapacity sektora vzdelávania Centrálnej organizačnej a správnej agentúry (CAOA), najvýznamnejšieho vládneho orgánu zodpovedného za celkové plánovanie a riadenie školiacich programov pre egyptské verejné inštitúcie. Na základe pevného presvedčenia, že zvýšenie kvality štátnej služby v Egypte závisí predovšetkým od účinnosti CAOA a na kvalite plánov školenia, vypracovaných touto organizáciou, sa od projektu očakáva, že bude mať hlboký vplyv na celkový výkon a poskytovanie verejných služieb v Egypte. Požadovaná odborná pomoc sa bude v podstate zameriavať na zlepšenie systému posudzovania potrieb v oblasti vzdelávania, programovanie a návrh vzdelávania a poskytovanie školení Centrálnou organizačnou a správnou agentúrou a príslušnými centrami.
 8.Čísla a názvy častí:
Zmluva je rozdelená na časti:
Nie, len 1 časť.
 9.Rozpočet:
Maximálny rozpočet: 1 250 000 EUR.
 10.Plánovaný termín uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania:
Apríl 2011.
 11.Dodatočné informácie
 12.Právny základ:
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006 – Ú. v. EÚ L 310/1 z 9.11.2006.
 13.Dátum odoslania tohto oznámenia:
13.4.2011.


Poznámky:

Medzi uverejnením predbežného oznámenia a uverejnením príslušného oznámenia o obstarávaní musí uplynúť minimálne 30 kalendárnych dní.

V tomto období sa nemajú zasielať žiadne prihlášky a žiadosti o informácie.

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.