Prihlásenie

SK-Liptovský Hrádok: Testovacie a meracie stroje a prístroje PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

8.8.-8.10.2011

 

SK-Liptovský Hrádok: Testovacie a meracie stroje a prístroje

2011/S 150-249543

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

Tovary

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ

I.1)NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

DEEM, s.r.o.
Pri železnici 50
Kontakt: Octigon, a.s., Prievozská 4D, Apollo Business Center II, blok E, 821 09 Bratislava
Kontakt: Mgr. Barbora Matiašková
033 01 Liptovský Hrádok
SLOVENSKO
Telefón +421 244645384
E-mail: matiaskova@octigon.sk
Fax +421 244645386

Ďalšie informácie možno získať na: Octigon, a.s.
Prievozská 4D
Kontakt: Octigon, a.s., Prievozská 4D, Apollo Business Center II, blok E, 821 09 Bratislava
Kontakt: Mgr. Barbora Matiašková
821 09 Bratislava
SLOVENSKO
Telefón +421 244645384
E-mail: matiaskova@octigon.sk
Fax +421 244645386

I.2)DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A HLAVNÝ PREDMET ALEBO PREDMETY ČINNOSTI
Iný verejný obstarávateľ osoba podľa § 7 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.
Iný predmet podnikateľský subjekt
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov Nie

ODDIEL II.B: PREDMET ZÁKAZKY (TOVARY ALEBO SLUŽBY)

II.1)NÁZOV ZÁKAZKY PODĽA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Technologické vybavenie pre výskum diamantových rezných, vrtných a brúsnych nástrojov.
II.2)DRUH ZÁKAZKY A MIESTO DODANIA TOVAROV ALEBO POSKYTOVANIA SLUŽIEB
Tovary
Liptovský Hrádok.

NUTS kód SK031

II.3)STRUČNÝ OPIS CHARAKTERU A MNOŽSTVA ALEBO HODNOTY TOVAROV ALEBO SLUŽIEB
Predmetom zákazky je dodanie technologického vybavenia, nevyhnutného na implementáciu projektu „Výskum diamantových rezných, vrtných a brúsnych nástrojov“.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 2 780 000,00 EUR

Rozdelenie na časti Nie

II.4)SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA (CPV)

38540000, 33136000, 14522000

II.5)PLÁNOVANÝ DÁTUM VYHLÁSENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.6)NA TOTO OBSTARÁVANIE SA VZŤAHUJE DOHODA O VLÁDNOM OBSTARÁVANÍ (GPA)
Nie
II.7)DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1)PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
III.1.1)Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa riadia
III.2)PODMIENKY ÚČASTI
III.2.1)Vyhradené zákazky
Nie

ODDIEL VI: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1)ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU A/ALEBO PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV SPOLOČENSTVA
Áno
odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EÚ v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os č. 1: Inovácie a rast konkurencieschopnosti, Opatrenie č. 1.3: Podpora inovačných aktivít v podnikoch.
VI.2)DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.3)INFORMÁCIE O VŠEOBECNOM ZÁKONNOM RÁMCI

VI.4)DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
1.8.2011
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.