Prihlásenie

SK-Košice: Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel) PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

26.9.-26.10.2011

 

SK-Košice: Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

2011/S 184-301049

Predbežné oznámenie

Tovary

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

CEIT- KE, s.r.o.
Tolstého 3
Kontaktné miesto (miesta): Pro - Tender, s.r.o., Smetanova 9, 040 01 Košice, Slovenská republika.
Kontaktná osoba: PhDr. Peter Hložný, MPH
040 01 Košice
SLOVENSKO
Telefón: +421 552861256
E-mail: protender@protender.sk
Fax: +421 552861257

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa

I.3)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo
Iné: Veda, výskum
I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Zariadenia na digitalizáciu a výrobu implantátov.
II.2)Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
CEIT-KE, s.r.o., Tolstého 3, 040 01 Košice, Slovenská republika.

Kód NUTS SK042

II.3)Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:
Predmetom zákazky sú zariadenia na digitalizáciu a výrobu implantátov a to v súlade so Zmluvou o poskytnutí stimulov pre výskum a vývoj č. 0543/2010 o poskytnutí stimulu prijímateľovi stimulu vo forme dotácie z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona na podporu základného výskumu formou projektu základného výskumu.
„Výskum nových diagnostických metód v invazívnej implantológii“ v odbore Biomedicínske inžinierstvo prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva Slovenskej republiky uzavretej medzi CEIT – KE, s.r.o., a Ministerstvom školstva Slovenskej republiky:
1) 3D skenner pre stomatochirurgické a maxillofaciálne účely, na modelovanie impalntátov - 1 zostava;
2) zariadenie na výrobu implantátov metódou "additive manufacturing" v tomto prípade DMLS (Direct Metal Laser Sintering) s využitím nových progresívnych materiálov - 1 zostava.
Predpokladané náklady bez DPH: 537 583,00 EUR

Časti

Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.4)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

38000000, 38520000

II.5)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
II.6)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie
II.7)Doplňujúce informácie:

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Informácie o vyhradených zákazkách

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
VI.2)Doplňujúce informácie:
VI.4)Dátum odoslania tohto oznámenia:
20.9.2011

Viac informácií: http://www.ceit-ke.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.