Prihlásenie

AT-Viedeň: Maliarske a natieračské práce

13.4.-13.9.2012

2012/S 72-119083

Predbežné oznámenie

Práce

Smernica 2004/18/ES

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta

Stadt Wien, Teilunternehmung Wiener Krankenanstaltenverbund
Thomas Klestil Platz 7/1
Kontaktné miesto (miesta): www.auftrag.at;www.wienerzeitung.at/lieferanzeiger
1030 Wien
RAKÚSKO

Ďalšie informácie možno získať na adrese: ARGE PS KHN, V+P, IGZT, Ibb
Grinzinger Allee 3
1190 Wien
RAKÚSKO

Oddiel II.A: Predmet zákazky (Práce)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)

45442100, 45442110, 45442121, 44810000

Opis
Maliarske a natieračské práce .
Maľby a natieranie budov .
Natieranie konštrukcií .
Náterové farby .
II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: 17.8.2012
Trvanie v mesiacoch: 40 (od zadania zákazky)
Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.