Prihlásenie

CZ-Praha: Kancelárske potreby

17.4.-1.7.2012

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Česká národní banka
48136450
Na Příkopě
Kontaktné miesto (miesta): ČNB, Na Příkopě 864/28
Kontaktná osoba: Ing. Pavel Vrátný
115 03 Praha
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 224412949
E-mail: pavel.vratny@cnb.cz
Fax: +420 224412339

Internetová adresa (internetové adresy):

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
30192000

Opis
Kancelárske potreby .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
1.6.2012

Viac informácií: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:122049-2012:TEXT:SK:HTML&src=0

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.