Prihlásenie

CZ-Praha: Operačné lampy

18.4.-15.6.2012

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Institut klinické a experimentální medicíny
00023001
Vídeňská 1958/9
Kontaktná osoba: Bc. Petra Klímová
140 21 Praha 4
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 236055251
E-mail: petra.klimova@ikem.cz
Fax: +420 261362780

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
33167000

Opis
Operačné lampy .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
15.5.2012

Viac informácií: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123467-2012:TEXT:SK:HTML&src=0

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.