Prihlásenie

SK-Bratislava: Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel)

18.4.-18.6.2012

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Xcell Slovakia Breeding Services s.r.o.
44 500 343
Ventúrska 1
Kontaktné miesto (miesta): Pro - Tender, s.r.o., Smetanova 9, 040 01 Košice, Slovenská republika.
Kontaktná osoba: PhDr. Peter Hložný, MPH
811 01 Bratislava
SLOVENSKO
Telefón: +421 552861256
E-mail: protender@protender.sk
Fax: +421 552861257

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Pro - Tender, s.r.o.
36 591 084
Smetanova 9
Kontaktné miesto (miesta): pozri poštová adresa
Kontaktná osoba: PhDr. Peter Hložný, MPH
040 01 Košice
SLOVENSKO
Telefón: +421 905868882
E-mail: protender.kosice@gmail.com
Fax: +421 552861257

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Iné: Žiadateľ o nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie.

I.3)Hlavná činnosť
Iné: Chov zvierat

I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Dodávka laboratórnej techniky a vybavenia vrátane spotrebného materiálu v rámci projektu: Dosledovateľnosť kvality a identity bioproduktov z jeleňa lesného (Cervus elaphus) využitím komplexu biotechnologických postupov.

II.2)Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Xcell Slovakia Breeding Services, s.r.o., Inseminačná stanica pre jelene, daniele a muflóny, 900 85 Vištuk - Fajdal, Slovenská republika.

Kód NUTS SK010

II.3)Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: nie

II.4)Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:
Dodávka laboratórnej techniky a vybavenia vrátane spotrebného materiálu v rámci projektu: Dosledovateľnosť kvality a identity bioproduktov z jeleňa lesného (Cervus elaphus) využitím komplexu biotechnologických postupov, v nasledkujúcom zložení:
1.1.1: mikroskopický vizualizačný a detekčný systém pre analýzy spermií – 1 ks;
1.1.2: plno automatická plnička s príslušenstvom – 1 ks;
1.1.3: automatická tlačiareň pre 0,5/0,25 cc pejety s príslušenstvom + softvér – 1 ks;
1.1.4: automatický zmrazovač s konektorom pre tlakový kontajner s príslušenstvom – 1 ks;
1.1.5: fixačná klietka 1800/500 – 1 ks;
1.1.6: aseptický box s laminárnym prúdením vzduchu s hepafiltrom – 1 ks;
1.1.7: chladená centrifúga pre mikroskúmavky – 1 ks;
1.1.8: gradientový termocycler pre PCR metodiky – 1 ks;
1.1.9: inkubátor – 1 ks;
1.1.10: Genetický Analyzátor pre fragmentačnú a sekvenačnú analýzu – 1 ks;
1.1.11: Čítacie zariadenie pre RFID (čítačka) – 1 ks;
1.3.1: Biologický kontajner - 2 ks;
1.3.2: mikročip pre rádiofrekvenčnú identifikáciu – 300 ks;
2.B.4.3: Spotrebný materiál a pomôcky – súbor.
Minimálne technické a funkčné požiadavky budú z dôvodu značného textového rozsahu uvedené v súťažných podkladoch.
Súvisiace služby:
— dodanie na miesto určenia,
— inštalácia zariadenia resp. technológie,
— uvedenie zariadenia resp. technológie do prevádzky,
— odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia resp. technológie,
— odovzdanie dokumentácie,
— zaškolenie zamestnancov užívateľa na obsluhu dodaného zariadenia resp. technológie.
Predpokladané náklady bez DPH: 494 500,00 EUR

Časti

Táto zákazka sa delí na časti: nie

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
38000000, 51430000, 33124130

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
II.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): áno

II.8)Doplňujúce informácie:

Viac informácií: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:123449-2012:TEXT:SK:HTML&src=0

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.