Prihlásenie

SK-Bratislava: Služby týkajúce sa podpory systému

15.5.-15.7.2012

SK-Bratislava: Služby týkajúce sa podpory systému

2012/S 92-152301

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Ústav informácií a prognóz školstva
Staré Grunty 52
Kontaktné miesto (miesta): Staré grunty 52, Bratislava
842 44 Bratislava-Karlova Ves
SLOVENSKO
Telefón: +421 269295600
E-mail: vladimir.pokojny@uips.sk
Fax: +421 265426180

Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom

I.3)Hlavná činnosť
Vzdelávanie

I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Technická podpora a správa Dátového centra rezortu školstva.

II.2)Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Kategória služieb č. 7: Služby výpočtovej techniky a s nimi súvisiace služby
Bratislava.

Kód NUTS SK010

II.3)Informácie o rámcovej dohode
II.4)Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:
Technická podpora a správa Dátového centra rezortu školstva:
Proaktívny dohľad:
— pravidelná kontrola stavu zariadenia, systému, aplikácie kontrola logov všetkých systémov monitorovanie dostupnosti jednotlivých systémov a serverov, reporting jednotlivým zodpovedným pracovníkom monitorovanie odozvy, monitorovanie vyťaženosti systémov monitorovanie jednotlivých kapacít a vyťaženosti pridelených zdrojov, vizuálna kontrola stavu zariadení. Monitorovanie prístupov k jednotlivým zdrojom a prostriedkom.
Reaktívna podpora riešenie problémov dostupnosti systému/aplikácie, riešenie problémov odozvy systému/aplikácie, riešenie vyťaženosti systémov, prideľovanie zdrojov riešenie ostatných prevádzkových problémov a poruchových stavov. Riešenie bezpečnostných problémov.
Ďalšie činnosti.
Okrem špecifických činností pre jednotlivé systémy a aplikácie:
— údržba prevádzkovej dokumentácie,
— spracovanie pravidelnej správy o stave s návrhom opatrení,
— poskytovanie služby hotline pre operátorov,
— kontrola externých dodávateľov v danej oblasti, vyhodnotenie ich zásahov,
— aplikačná podpora.
Predpokladané náklady bez DPH: 960 000 EUR

Časti

Táto zákazka sa delí na časti: nie

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
72250000, 72253200, 72315000, 72514000

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
21.5.2012

II.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie

II.8)Doplňujúce informácie:
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Informácie o vyhradených zákazkách
Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie


Viac informácií: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:152301-2012:TEXT:SK:HTML&src=0

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.