Prihlásenie

SK-Galanta: Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

16.5.-16.7.2012

SK-Galanta: Kontajnery a nádoby na odpad a odpadky

2012/S 93-153590

Predbežné oznámenie

Tovary

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Mesto Galanta
Mierové námestie 940/1
Kontaktné miesto (miesta): VVMZ s.r.o.
Kontaktná osoba: Emile Roest
924 18 Galanta
SLOVENSKO
Telefón: +421 254415050
E-mail: obstaravanie@vvmz.com
Fax: +421 254415077


Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán

I.3)Hlavná činnosť
Iné: samospráva

I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Podpora separovaného zberu odpadov v meste Galanta.

II.2)Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Mesto Galanta.

Kód NUTS SK021

II.3)Informácie o rámcovej dohode
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: nie

II.4)Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:
Triediaca linka - 1 ks, Zberové vozidlo s rotačným lisovaním - 22 m3, Nákladné vozidlo na kontajnery, Zberné nádoby plastové minimálne 120 litrov na Biologicky rozložiteľné odpady (Hnedé) - 100 ks, Kontajner 1 100 litrov žiarovo zinkovaný na separ.zber - 50 ks, Zberné nádoby plastové 1 100 litrov na: plasty, kovové obaly (úprava veka a farebné rozlíšenie podľa druhu odpadu) - 50 ks, Veľkoobjemový naťahovací kontajner (Abroll) - otvorený s rolovacou plachtou, Objem 14,3 m3 - 3 ks, Veľkoobjemový naťahovací kontajner (Abroll) - otvorený s rolovacou plachtou, Objem 20,5 m3 - 3 ks, Veľkoobjemový naťahovací kontajner (Abroll) - otvorený s rolovacou plachtou, Objem 35,5 m3 - 3 ks.
Predpokladané náklady bez DPH: 1 122 755,00 EUR

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
34928480

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
14.5.2012

II.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie

II.8)Doplňujúce informácie:
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Informácie o vyhradených zákazkách
Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Operačný program životné prostredie, Prioritná os 4 - Odpadové hospodárstvo, Opatrenie 4.1. Odpadové hospodárstvo.

VI.2)Doplňujúce informácie:

Viac informácií: http://www.galanta.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.