Prihlásenie

CZ-Líbeznice: Stavebné práce PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

16.5.-16.7.2012

CZ-Líbeznice: Stavebné práce

2012/S 93-153485

Predbežné oznámenie

Práce

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Obec Líbeznice
00240427
Mělnická 43
220 65 Líbeznice
ČESKÁ REPUBLIKA


Ďalšie informácie možno získať na adrese: MA projekt, spol. s r.o.
28436318
Patočkova 1638/67
Kontaktné miesto (miesta): Patočkova 1638/67, Praha 6
Kontaktná osoba: Martiny Zábranské Vrátné
169 00 Praha 6
ČESKÁ REPUBLIKA
Telefón: +420 602815427
E-mail: martinavr@maprojekt.cz


Oddiel II.A: Predmet zákazky (Práce)

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
45000000, 45260000, 44221000, 45262521

Opis
Stavebné práce .
Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné stavebné práce .
Okná, dvere a súvisiace prvky .
Murovanie lícovými tehlami .

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania a trvanie zmluvy
Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania: 1.6.2012
Trvanie v mesiacoch: 4 (od zadania zákazky)

Viac informácií: http://www.libeznice.cz/vyberova-rizeni

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.