Prihlásenie

SK-Banská Bystrica: Tlačiarenské a príbuzné služby PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE

18.5.-18.7.2012

SK-Banská Bystrica: Tlačiarenské a príbuzné služby

2012/S 94-155548

Predbežné oznámenie

Služby

Smernica 2004/18/ES
Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov, adresy a kontaktné miesta
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
17058520
Tajovského 28 B
Kontaktné miesto (miesta): PP & P Co., s.r.o., Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Lucia Veselská
974 01 Banská Bystrica
SLOVENSKO
Telefón: +421 244888875
E-mail: pppco@pppco.sk
Fax: +421 244888875


Ďalšie informácie možno získať na adrese: Vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta

I.2)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom

I.3)Hlavná činnosť
Životné prostredie

I.4)Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov
Verejný obstarávateľ nakupuje v mene iných verejných obstarávateľov: nie

Oddiel II.B: Predmet zákazky (Tovary alebo služby)

II.1)Názov pridelený zákazke verejným obstarávateľom:
Tlačiarenské služby.

II.2)Druh zákazky a miesto dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Kategória služieb č. 15: Vydavateľské a tlačiarenské služby za poplatky alebo na zmluvnom základe
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika a jej organizačné zložky.

Kód NUTS SK0

II.3)Informácie o rámcovej dohode
II.4)Stručný opis povahy a množstva alebo hodnoty dodávok alebo služieb:
Zabezpečenie kompletných tlačiarenských, kníhviazačských a knihárskych služieb a iných súvisiacich dokončovacích služieb pre Štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky.

II.5)Spoločný slovník obstarávania (CPV)
79800000, 79970000, 22000000

II.6)Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
II.7)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na túto zákazku sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní (GPA): nie

II.8)Doplňujúce informácie:
Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.1.1)Hlavné podmienky financovania a spôsoby platieb a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými sa tieto podmienky a spôsoby riadia:
III.2)Podmienky účasti
III.2.1)Informácie o vyhradených zákazkách
Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o fondoch Európskej únie
Zákazka sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Odkaz na projekt (projekty) a/alebo program (programy): Predmet zákazky bude spolufinancovaný z projektov a/alebo programov financovaných z fondov Európskej únie a/alebo spolufinancovaný mnohostrannými inštitúciami a inými darcami.

Viac informácií: http://www.sopsr.sk

Iniciatíva Enterprise Europe Network je spolufinancovaná Európskou komisiou prostredníctvom Rámcového programu na podporu konkurencieschopnosti firiem a MSP (COSME) 2014-2020.